Delfland
Foto: Moerschy / Pixabay.

De fractie van de Algemene Waterschapspartij (AWP) in het Hoogheemraadschap van Delfland wil bijna 7 miljoen euro aan te veel geïnde waterschapsbelasting terugschenken aan de ingezetenen. Voor het tweede jaar op rij slaagt het College van Delfland er niet in om inkomsten en uitgaven te ‘matchen’. Het College wil het overschot gebruiken voor extra schuldaflossing.

U leest nu een PREMIUM artikel op WaterForum. Benieuwd wat dat verder inhoudt? U vindt hier onze uitleg: Uitleg WaterForum online PREMIUM artikelen.

Volgens AWP Delfland haalt het waterschap in 2021 naar verwachting een bedrag van 6,9 miljoen euro te veel op aan waterschapsbelasting op. “Die 6,9 miljoen is vooral opgebracht door de huishoudens”, zegt Ko Heijboer, fractielid van AWP Delfland. “Vorig jaar was dat ook al 5,5 miljoen te veel. De AWP wil dat deze 7 miljoen te veel betaald belastinggeld wordt verrekend met de watersysteemheffing van 2022. Zo staat het ook in de Waterschapswet: de watersysteemheffing is alleen bedoeld voor dekking van de werkelijke kosten.”

Externe factoren
In de begroting voor 2021 geeft het College een opsomming van externe factoren die het begroten lastig maken: de coronacrisis, de nieuwe cao voor 2021, de inflatie en de wijzigingen in (landelijke) wet- en regelgeving. De landelijke aanpak van PFAS in de bodem heeft bijvoorbeeld invloed op de kosten van het baggeren; het aantal vergunningaanvragen groeit en de invoering van de Omgevingswet vergt volgens het College ook het nodige van de organisatie. Het College schrijft: “Deze begroting is gebaseerd op de inzichten die wij nu hebben ten aanzien van de meest actuele ontwikkelingen, waarvan de coronapandemie de invloedrijkste is. De gevolgen hiervan liggen met name op het gebied van toenemende kwijtschelding en oninbaarheid. Wij gaan in deze begroting uit van een stijging van de kosten voor kwijtschelding en oninbaarheid in het naar huidige inzichten meest ongunstige scenario. Ten aanzien van de uitgaven verwachten wij in 2021 conform begroting onze doelen te behalen, maar voor de inkomsten zijn wij afhankelijk van exogene factoren.”

Gerekend op een overschot
In de begroting wordt overigens al wel gerekend op een overschot. “Het exploitatieresultaat van 11,8 miljoen euro (verschil tussen netto kosten en belastingopbrengsten) reserveren we onder andere voor het gelijk houden van de tarieven en aflossing van schulden”, schrijft het College. Van die 11,8 miljoen is volgens de AWP circa 58,5% opgebracht door de ingezetenen. Dat komt neer op 6,9 miljoen euro. Die wil de partij verrekenen met de watersysteemheffing over 2022.

Egalisatiereserve
De AWP beseft heel goed dat het ramen van toekomstige uitgaven lastig is, maar benadrukt dat de begrotingsraming van Delfland wel de basis is waarop de waterschapslasten voor het komend jaar worden vastgesteld. “Feitelijk verhoogt het College van Delfland met een te hoge begrotingsraming de waterschapsbelasting zonder toestemming van het waterschapsbestuur. De AWP vindt dat als het College extra wil sparen of schulden aflossen, dat ook netjes in de begroting moet worden opgenomen”, aldus Heijboer. Omdat nauwkeuriger ramen volgens het College niet mogelijk is, gaat AWP Delfland aan het College voorstellen om voortaan het te veel betaalde belastinggeld door te schuiven naar het volgende jaar. Daartoe moet een zogenoemde egalisatiereserve worden ingesteld.”
Tekst loopt door onder de foto

Delfland
AWP-fractielid Ko Heijboer hield zijn betoog in de digitale vergadering van het waterschapsbestuur van Delfland op 27 mei (foto: Ko Heijboer).

Duurste waterschap
Volgens de AWP is Delfland met stip het duurste waterschap van Nederland, “en dat zal nog wel een aantal jaren zo blijven vanwege de grote schuldenberg uit het verleden”. In 2019 werd bijvoorbeeld 30 miljoen euro aan rente betaald. Het (deels) aflossen van de schulden betekent uiteraard het verlagen van de rentelast. Daar is iets voor te zeggen, maar de rekening moet niet alleen bij de burgers worden weggelegd, vindt de AWP.

Snelle stijging WOZ-waarde
De AWP (maar ook andere partijen, zoals Water Natuurlijk en de Vereniging Eigen Huis) maken zich al langer druk over het feit dat de ingezetenen een te groot deel van de waterschapsbelastingen moeten ophoesten. Bovendien speelt hier de prijsopdrijvende spanning op de huizenmarkt een rol: “Door de snelle stijging van de WOZ-waarde gaat de watersysteemheffing voor ingezetenen sneller omhoog dan de inflatie”, zegt Heijboer. “Het is een denkfout om de waterschapsbelasting op een huis met een WOZ-waarde van bijvoorbeeld 250.000 euro in 2019 te vergelijken met een huis in 2021 met ook een WOZ-waarde van 250.000 euro. Wij maken het punt dat datzelfde huis uit 2019 in 2021 een WOZ-waarde heeft van bijvoorbeeld 300.000 euro. Daardoor stijgt per huishouden de watersysteemheffing sneller dan de inflatie. En zonder dat daar gestegen kosten in het onderhoud van sloten en dijken tegenover staan. Voor de duidelijkheid: huurders zijn net zo goed de klos! Want zij betalen de waterschapsbelasting op hun huis gewoon verborgen in de huur. De verhuurder of de woningbouwcorporatie betaalt die belasting weer door aan Delfland.”

U heeft een PREMIUM artikel op WaterForum gelezen. Benieuwd wat dat verder inhoudt? U vindt hier onze uitleg: Uitleg WaterForum online PREMIUM artikelen.