dinsdag, augustus 3, 2021

WUR start onderzoek naar hergebruik rwzi-effluent voor landbouwirrigatie

Wageningen University and Research (WUR) start een onderzoek naar de kansen en risico’s van hergebruik van rwzi-effluent voor irrigatie in de landbouw. Doel van...
dijk Perkpolder

Verontreinigde dijk Perkpolder aanleiding voor nader onderzoek

De Regionale Uitvoeringsdienst brengt in kaart waar in Zeeland thermisch gereinigde grond is gebruikt en waar de gebruikte grond niet voldoet aan de milieueisen....
WDODelta drugs

WDODelta speurt naar drugs in rioolwater

Eind april zijn elke dag watermonsters genomen uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie Zwolle van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Deze worden onderzocht op de sporen van...
Impact watersysteem

Consortium gaat impact droogte op watersysteem onderzoeken

Een consortium van klimaatwetenschappers en ingenieurs gaat de gevolgen van extreme droogte op het Nederlandse watersysteem onderzoeken. Het project met de titel ‘Extreme droogte...
Vernatten veenweiden

Vernatten veenweiden veroorzaakt knelpunten in zoetwatervoorziening

Het vernatten van veenweidegebieden vermindert de uitstoot van CO2 en draagt dus bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Maar deze maatregel vraagt ook...

Algen bevorderen de groei van slikken en schorren

De groei van algen speelt een sleutelrol bij het ontstaan van slikken en schorren met een ruw oppervlak.  Dit type slikken en schorren kunnen...

Proeftuin Sediment Rijnmond oriënteert zich op testlocaties

0
Veel zand en slib verdwijnt na baggeren uit de Rijn-Maasmonding in zee of in depots. Maar het gebaggerde zand of slib kan ook van...

Sweco: bij miljardeninvesteringen meer rekening houden met zeespiegelstijging

0
Bij grote investeringen wordt geen of te weinig rekening gehouden met de toekomstige effecten van zeespiegelstijging. Hierdoor ontstaat het risico dat deze investeringen in...

Onderzoeker gebruikt vel siliconen om apolaire stoffen in water te meten

0
Deze maand verdedigt onderzoeker Foppe Smedes zijn proefschrift bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij laat zien dat stoffen die zeer slecht in water oplossen, gewoon...
Wetsus maakt deel uit van het NEW-consortium.

Wetsus ontvangt 1,7 miljoen subsidie voor werving en opleiding 14 promovendi

0
Wetsus krijgt 1,7 miljoen euro subsidie uit Europa voor het EMPOWER-project. Hiermee kan het kennisinstituut veertien nieuwe promovendi werven en opleiden.Het project start 1...

Hollandse Delta laat impact klimaatverandering op ruimtelijke ontwikkelingen onderzoeken

0
Waterschap Hollandse Delta laat de gevolgen van klimaatverandering voor ruimtelijke ontwikkelingen in het Rijnmond-Drechtstedengebied onderzoeken. Vanuit het samenwerkingsverband Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden heeft het waterschap opdracht...

Project Boeren Meten Water krijgt twee aparte vervolgtrajecten

0
Het ‘citizen science’-project Boeren Meten Water wordt in Noord-Nederland gecontinueerd in twee vervolgtrajecten: ‘Verzilting’ en ‘Meetnetwerk Veenweide’. In Boeren Meten Water werken boeren, waterschappen...