‘Ruimte voor Levende Rivieren’ schetst integraal toekomstbeeld Nederlandse rivieren

De natuur in het rivierenlandschap nog mooier en robuuster maken. Dat is het doel van het plan ‘Ruimte voor levende Rivieren’ dat natuurorganisaties en...

Onderzoek Deltagoot naar sterkte dijkbekleding losse Noorse stenen

Deltares onderzoekt in de Deltagoot of de losse Noorse stenen waarmee in Noord-Nederland nog kilometers dijk zijn bekleed, voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen. In...

Belgische geveltuin zuivert douchewater

In Gent vindt een proef plaats met een geveltuin die het afvalwater vanuit de douche of keuken zuivert tot water voor laagwaardige toepassingen. De...

Kennisprogramma COASTAR mikt op vier grootschalige ondergrondse zoetwateropslag- en brakwaterwinning praktijkproeven

Onderzoekers van het kennisprogramma COASTAR gaan in 2020 de kosten, baten en effecten doorrekenen van vier beoogde praktijktesten in Zuid-Holland voor grootschalige zoetwatervoorziening in...

“Blijvend zoet Volkerak-Zoommeer: een ommekeer in het waterbeleid”

Begin november besloten de ministers van Nieuwenhuizen en Schouten om de verzilting van het Volkerak-Zoommeer voor onbepaalde tijd uit te stellen. Een week later,...

WML hervat na drie weken inname Maaswater

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) neemt sinds 23 november weer Maaswater in voor de bereiding van drinkwater. De inname lag sinds 30 oktober stil vanwege...

Twintig miljoen voor oplossingen bodemdaling Groene Hart

De Regio Deal bodemdaling Groene Hart is 21 november tijdens het Nationaal Congres Bodemdaling van start gegaan. De komende jaren investeren de betrokken partijen...

Waterschappen zoeken deelnemers voor The Big Water Hack 2019

Waterschappen zijn op zoek naar deelnemers aan The Big Water Hack 2019 op 11 en 12 december. Hierbij werken wetenschappers, studenten en mensen uit...

“Meer stikstofuitstoot door gesleep met vervuild baggerslib”

De opening van drie rijksbaggerdepots van Rijkswaterstaat om met PFAS en andere verontreinigingen vervuild baggerspecie op te slaan kan op bijstemming rekenen van Edwin...

Chemours wil definitieve actiefkoolfilters plaatsen om emissie Genx-stoffen volledig te reduceren

Chemours in Dordrecht heeft de indirecte lozing van FRD-903 en PFOA naar de rwzi Dordrecht sinds begin 2017 met respectievelijk 99 en 97 procent...

TU Delft leidt onderzoeksprogramma om verzilting te beperken

NWO heeft in november vier miljoen euro toegekend aan het zesjarige publiek-private onderzoeksprogramma SALTISolutions. Onder leiding van de TU Delft werken een groot aantal...

Oude rioolbuizen krijgen nieuw leven als dam in Rozenburg

Rijkswaterstaat heeft als proef inmiddels een 20 meter lange dam van oude rioolbuizen bij Landtong Rozenburg aangelegd. Zo bereiken de golven het water achter...