Brabantse Delta zoekt nog steeds naar bron zwart stinkend water

Waterschap Brabantse Delta is nog altijd op zoek naar de bron van de verontreiniging die ervoor zorgde dat begin oktober het water in de...

Aa en Maas start pilot met online meten waterkwaliteit

Waterschap Aa en Maas is samen met enkele boeren, kennisinstituten en technologiebedrijven op 3 oktober de pilot Sensorgestuurd Boeren gestart, waarin nieuwe technologie wordt...

Legionella: Kamervragen over gebrek inspectie biologische waterzuiveringen

Kamerleden Van den Brenk (50 Plus) en Van Kooten-Arissen (PvDD) hebben eind september vragen gesteld aan het kabinet over het gebrek aan inspectie op...

Extra aanpak van nitraatuitspoeling in Drenthe

Akkerbouwers en melkveehouders gaan samen met Vitens, WMD, LTO Noord en de provincie Drenthe extra maatregelen nemen om de nitraatuitspoeling in de bodem te...

‘Zoetwaterboten’ voor PWN varen voorlopig nog niet

In tegenstelling tot wat veel media eerder aankondigden, zijn er de afgelopen week nog geen zoetwatertransporten geweest naar het spaarbekken van PWN bij Andijk....

RIWA: Drinkwaterbedrijven nemen toevlucht tot ontheffingen

Door lage waterafvoeren staat de waterkwaliteit onder druk. In 2017 bestond het Maaswater door de verminderde afvoer van regenwater voor 50 procent uit al...

Gescheurde mestsilo in België veroorzaakt milieuramp in Limburg

De Geul in Limburg is ernstig vervuild doordat er twee weken geleden in het Belgische Plombières een mestsilo scheurde en ruim 40 kuub mest...

Startschot voor grootschalig slib-onderzoek in Eems-estuarium

Om beter te begrijpen hoe slib zich in het dynamische overgangsgebied tussen rivier en zee (zoet en zout) gedraagt, start dinsdag 28 augustus 2018...

Waterschap Hollandse Delta brengt verzilting in kaart

Waterschap Hollandse Delta heeft een ‘infographic’ gemaakt waarmee in een oogopslag duidelijk wordt waar de verzilting in het beheergebied oprukt. Ook legt het waterschap...

Bellenscherm moet verzilting Amsterdam-Rijnkanaal tegengaan

Rijkswaterstaat zet sinds vrijdag 27 juli een bellenscherm in om de verzilting van het Amsterdam-Rijnkanaal vanuit het Noordzeekanaal tegen te gaan. Daarnaast optimaliseert het...

Stowa en Rioned stelden handreiking op voor waterevenementen

In de zomer worden in Nederland vaak evenementen georganiseerd in en op wateren die niet zijn aangewezen als zwemwater. Deze wateren hoeven niet te...

EEA: Slechts 40 procent van de Europese wateren voldoet aan norm waterkwaliteit

Slechts veertig procent van 111.000 meren, rivieren, riviermondingen en kustwateren voldeden tussen 2010 en 2015 aan de eisen voor een goede ecologische toestand zoals...