donderdag, februari 25, 2021

Effect bodemenergiesystemen op grondwaterkwaliteit in kaart gebracht

In een nieuwe Deltafact zijn in opdracht van STOWA de effecten en de risico’s van grootschalige toepassing van open- en gesloten bodemenergiesystemen op de...

Geotextiel veroorzaakt plastic soep in rivieren

0
Geotextiel wordt door Rijkswaterstaat gebruikt om oevers, strekdammen en dijken te verstevigen en om ze te beschermen tegen ‘piping’. Dat deze goedkope oplossing ook...

Waterschap Vechtstromen investeert in vier regionale innovatieprojecten

0
Waterschap Vechtstromen investeert bijna 260.000 euro in vier regionale innovatieprojecten. Deze innovaties vinden plaats op basis van het advies van een externe Innovatieraad en...

Brussel gispt Nederland voor slechte waterkwaliteit door landbouwemissies

De Europese Commissie is in haar aanbevelingen voor de Nederlandse uitwerking van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zeer kritisch over ons land: “De uitspoeling van...

Waterschappen honoreren emissiebeperkingsprojecten agrarische sector

0
De waterschappen hebben vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij drie innovatieprojecten gehonoreerd die gericht zijn op het beperken van de emissie van...

Proef met automatische beeldherkenning van trekvissen

0
Tot en met januari 2021 onderzoekt Rijkswaterstaat een nieuwe manier van monitoring in de vispassage bij Lith. Uit deze pilot moet blijken of het...

Rechter: gemeenten mogen weer pesticiden gebruiken

0
Nederlandse gemeenten mogen onkruid in de openbare ruimte toch weer met landbouwgif bestrijden. Dat bepaalde het Gerechtshof in Den Haag 24 november in een...

MARIN: kleinere schepen kunnen ook containers verliezen

0
Kleinere containerschepen kunnen boven de Wadden ook containers verliezen. Dat blijkt uit onderzoek dat het maritiem onderzoeksinstituut MARIN in opdracht van het ministerie van...

RIVM: hoeveelheid nitraat in water op landbouwbedrijven neemt toe

0
In de Nitraatrapportage 2020 meldt het RIVM dat er sinds 2015 weer meer stikstof en fosfor in de bodem terechtkomt op landbouwbedrijven. Daardoor stijgt...

Vismigratie: nu de zalm en zeeforel nog

0
Dankzij vispassages kan trekvis barrières als sluizen, stuwen, gemalen, dijken en dammen passeren. En dat werpt vruchten af. Steeds meer trekvis beweegt zich vrij...

‘Laat bedrijven bij schade door chemische stoffen meebetalen aan waterzuivering’

De Europese Commissie publiceerde op 14 oktober de duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen. De Europese koepel van drinkwater- en afvalwaterbedrijven EurEau stelt uit monde van...

Rijkswaterstaat gunt contract verwijdering baggerspecie uit Averijhaven aan Van Oord

Van Oord verwijdert in opdracht van Rijkswaterstaat baggerspecie uit het Averijhavendepot in IJmuiden. De Averijhaven is gebruikt als tijdelijk depot om vervuilde baggerspecie uit...