Aangenomen motie PvdD kan chemiebedrijven veel geld kosten

Chemiebedrijven die giftige stoffen lozen in het milieu, kunnen in de toekomst een extra rekening in de bus krijgen. De Tweede Kamer steunt namelijk...

Aanleg gesloten bodemenergiesystemen vaak niet volgens milieuregels

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dertien boorbedrijven geïnspecteerd die gesloten bodemenergiesystemen aanleggen. Elf daarvan deden dat niet volgens de milieuregels, waardoor de...

Waterschap Noorderzijlvest maakt uitkomsten vernieuwend onderzoek op Paterswoldsemeer bekend

Het water in ondiepere delen van het Paterswoldemeer is troebeler bij een dikkere sliblaag en een ruwere bodem. Dat blijkt uit de resultaten van...

Rijkswaterstaat toetst in proefproject lozingsvergunningen van 70 bedrijven

Rijkswaterstaat start rond de zomer met het proefproject 'Bezien Vergunningen'. Hierbij toetst RWS of de lozingsvergunningen van 70 bedrijven nog voldoen aan de huidige...

CBS: chemische waterkwaliteit gaat achteruit

Het aantal waterlichamen dat voldoet aan de chemische waterkwaliteit loopt achteruit. In 2009 voldeed nog 70 procent van alle 700+ oppervlaktewateren aan de norm...

Waterkwaliteit: Europees verbod op buitengebruik van bijengif

De Europese lidstaten stemden vrijdag 27 april in Brussel in met een verbod op het buitengebruik van drie bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor bijen....

Het Calandkanaal krijgt betonnen getijdepoelen

Langs de noordzijde van het Calandkanaal brengt Havenbedrijf Rotterdam zestien getijdepoelen aan. Deze ruwe betonnen kuipen, die worden ingebed in de oevers van het...

Nieuwe handreiking KRW focust op realistische en passende doelen

Start met een watersysteemanalyse en stel op basis daarvan realistische en haalbare doelen die goed onderbouwd zijn. Maar zorg dan wel dat je die...

Waterkwaliteit: Brussel verlengt mestontheffing met twee jaar

De Europese Commissie verleent Nederlandse boeren opnieuw een ontheffing voor het extra uitrijden van mest voor 2018 en 2019. De derogatie geldt deze keer...

Scheldestromen zoekt naar GenX-stoffen bij zuivering Terneuzen

Waterschap Scheldestromen stelt een onderzoek in naar de aanwezigheid van GenX-stoffen in het afvalwater op de rwzi in Terneuzen en het oppervlaktewater in de...

Boyan Slat: Plastic soep bestaat vooral uit grote stukken afval

De plastic soep in de Stille Oceaan is niet alleen vier tot zestien keer zo groot als eerder werd aangenomen, maar bestaat ook vooral...

Waterschapsdag: Minister legt nadruk op extra investeringen in waterkwaliteit

Het kabinet stelt 70 miljoen euro beschikbaar om medicijnresten en andere chemische stoffen uit het water te halen. Voor onderzoek naar nieuwe chemische stoffen...