maandag, maart 27, 2023

Waterkwaliteit glastuinbouw blijft onder de aandacht van waterschap

0
Glastuinbouwbedrijven in het beheergebied van Hoogheemraadschap van Delfland hebben veel invloed op de waterkwaliteit. Per 2023 start het waterschap de Risicogestuurde Aanpak, als gevolg van de Gebiedsgerichte Aanpak, om de kennis en ervaring verder in te zetten om lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar bodem en water verder tegen te gaan.

Motie Betaalbaar Water om lozing FrieslandCampina te stoppen krijgt geen meerderheid

0
Het voorstel van Betaalbaar Water om de lozing van afvalwater van FrieslandCampina in Bedum op de Waddenzee zo snel mogelijk te stoppen, heeft het woensdag niet gehaald in de bestuursvergadering van Waterschap Noorderzijlvest. De twee moties die de partij indiende kregen alleen steun van de drie leden van Betaalbaar Water zelf. De overige negentien aanwezige bestuursleden stemden tegen, meldt RTV Noord.

Oasen en Evides willen onafhankelijke monitoring van PFAS-lozing bij Chemours

Oasen en Evides willen dat een onafhankelijke instantie de PFAS-lozingen door Chemours op de Beneden-Merwede gaat monitoren. Hiervoor pleiten ze in hun beroep dat...

Boodschap Europese Commissie: neem KRW-maatregelen nu eens serieus

0
Landbouwminister Piet Adema moet van Brussel per direct een regeling maken die boeren met akkers langs waterlopen verplicht een strook vrij te houden waar ze geen mest mogen uitrijden.

Europees PFAS-verbod stap dichterbij

Nederland, Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden hebben bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een voorstel ingediend om de productie, de verhandeling en...
pesticiden

Friesland start dit jaar met afbouw pesticidengebruik

De provincie Friesland start nog dit jaar met maatregelen om te stimuleren dat minder pesticiden worden gebruikt. Het is de uitwerking van een initiatiefvoorstel...

Overijssel wil breder gebiedsplan dan alleen het halen van doelen voor stikstof en water

De provincie Overijssel wil nadrukkelijk verder kijken dan alleen de natuur- en waterdoelen bij de uitvoering van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De...

Oasen en Evides stappen naar rechter om verbod lozing PFAS Chemours af te dwingen

Drinkwaterbedrijven Oasen en Evides hebben in december een beroepschrift bij de rechtbank ingediend. Ze willen op ‘nader aan te voeren juridische gronden’ onder andere...

‘Politiek leiderschap nodig voor transitie naar duurzaam watersysteem’

0
Als het om waterkwaliteit gaat, is Nederland echt niet het braafste jongetje van de klas. In tegendeel. ‘We moeten erkennen dat de kwaliteit van...

Adema stelt landbouw boven waterkwaliteit met uitstel bufferstroken

Akkerbouwers, veehouders met grasland en telers zullen pas op 1 januari 2024 verplicht worden om een bufferstrook in acht te nemen langs een watergang....

Burgeronderzoek stelt opnieuw lage waterkwaliteit in kleine wateren vast

Slechts 20% van de kleine Nederlandse wateren krijgt een voldoende voor de waterkwaliteit, blijkt uit de jaarlijkse waterkwaliteitsmetingen door burgers. De nametingen door NIOO-KNAW...
PFAS-lozing

Waterautoriteiten kunnen PFAS-lozing door SABIC op Westerschelde niet tegenhouden

SABIC in Bergen op Zoom loost jaarlijks via een persleiding die uitkomt op de rioolwaterleiding van Brabantse Delta zo’n 50 kilo PFBS in de...