woensdag, mei 31, 2023
sloot

Scheldestromen verleent medewerking aan eco-regelingen agrariërs

Waterschap Scheldestromen geeft toestemming aan agrariërs om in 2023 sloten aan te dragen voor de eco-regelingen, die onderdeel zijn van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)....

Harbers vindt water-bodem-sturend beginsel voor nu voldoende uitgewerkt

0
Het beginsel water-bodem-sturend is voor nu voldoende uitgewerkt, vindt minister Harbers van IenW. Het is duidelijk dat er in uiterwaarden, diepste delen van polders en in de kustzone, niet meer kan worden gebouwd. De provincies zijn nu aan zet om het beginsel toe te passen bij de totstandkoming van hun gebiedsplannen. De wettelijke verankering van de 33 structureerde keuzes die Harbers eerder naar de Kamer stuurde, kan wat hem betreft later nog.
waterbuffer

Mos Grondwatertechniek start met boring voor ondergrondse waterbuffer in Pijnacker-Nootdorp

Mos Grondwatertechniek startte 23 maart in opdracht van FieldFactors met de boring van de bron op zo’n 35 meter diepte voor de ondergrondse waterberging...
bakenbomen

Commotie rond kapvergunning bakenbomen langs de Maas

0
Waterschap Aa en Maas wil een kapvergunning aanvragen voor het vellen van honderd bomen langs de Maas. De SP in Oss trekt aan de bel en wil de oude bakenbomen zo veel mogelijk behouden. Het waterschap wil nieuwe planten.

Wateraanvoer bij Ewijk is vergroot met voordelen voor zowel natuur als landbouw

De wateraanvoer bij Bloemers/Ufford is vergroot door het verwijderen van een afsluitend schot en door het breder en dieper maken van sloten. Deltacommissaris Peter Glas, voorzitter van het Bestuurlijk Platform Zoetwater, Liz van Duin, en heemraad Mathieu Gremmen van Waterschap Rivierenland openden op woensdag 8 maart het project bij Ewijk officieel. “Dit project is een mooi voorbeeld voor gebieden die de vele opgaven zoals natuurherstel, de landbouwtransitie en de woonopgaven in samenhang moeten oppakken”, aldus deltacommissaris Peter Glas.

Gemeente Amsterdam legt drukterpen en drainage aan om verzakkingen tegen te gaan

De gemeente Amsterdam neemt maatregelen om de extra bodemdaling in de Sluisbuurt op te vangen. De gemeente ontdekte in 2022 dat de bodem hier in 30 jaar niet de gebruikelijke 20 centimeter, maar 50 tot 80 centimeter daalt. Dit heeft gevolgen voor de straten en pleinen en kabels en leidingen. Huizen en gebouwen blijven volgens de gemeente op hun plek, want ze staan op palen die diep in de grond zitten.

Peilverhoging Zaanse polder betaald uit verkoop CO2-certificaten

Staatsbosbeheer verhoogt het waterpeil in het Westzijderveld in de Zaanse polder. Doel is om de bodemdaling te remmen en de CO2-uitstoot te verlagen. Muziektheatergezelschap Silbersee in Amsterdam kocht CO2-certificaten om dat praktisch en financieel mogelijk te maken en bij te dragen aan natuurherstel van veen. Het is het eerste project van Valuta voor Veen in Noord-Holland.

Brabantse Delta verbetert waterhuishouding ‘Natte Natuurparel’

0
Waterschap Brabantse Delta gaat dit voorjaar beginnen met het verbeteren van de waterhuishouding in het gebied Noordrand Midden. Dat is onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant en aangewezen als Natte Natuurparel.

Oer-Hollandse waterbouw biedt Limburgse beekdalen weinig soelaas

0
Overstromingen in Limburgse beekdalen zijn nooit helemaal te voorkomen, blijkt uit een watersysteemanalyse door Deltares. Het rapport schetst vijf manieren om nieuwe overstromingen zoals in juli 2021 te voorkomen, waaronder klassieke Nederlandse waterbouwkundige oplossingen, zoals kades, tunnels en rivierverruiming.

Waterschap wil een waterberging in natuurgebied Willeskop

0
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) gaat een waterberging creëren in natuurgebied Willeskop bij Montfoort.

Toekomstbestendig watersysteem in polders Nijeveen Kolderveen

0
Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een goed functionerend en toekomstbestendig watersysteem ontwikkeld met het project Nijeveen Kolderveen. De hoofdwatergangen en waterpeilen zijn aangepast, en het nieuwe gemaal Leenders is sinds vorig jaar in gebruik.
neerslag

Overvloedige neerslag was belangrijke test voor waterbeheerders

0
De grote hoeveelheden neerslag die de afgelopen week in Nederland zijn gevallen, gecombineerd met hoge waterstanden in de rivieren, bleken een goede test voor...