Door de klimaatverandering krijgt Nederland te maken met steeds meer weersextremen (foto: Creative Commons).

Waterschap Rijn en IJssel biedt de gemeenten in zijn werkgebied ondersteuning aan bij het uitvoeren van een klimaatstresstest. Uiterlijk in 2019 moeten alle Nederlandse gemeenten deze door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie te ontwikkelen test hebben uitgevoerd. De test maakt inzichtelijk waar klimaatverandering kan leiden tot wateroverlast en andere problemen.

Waterschap Rijn en IJssel wil relevante kennis en ervaring met o.a. droogte, wateroverlast en overstromingsrisico’s delen en daarmee gemeenten helpen bij het uitvoeren van de klimaatstresstests. De knelpunten die uit de stresstests naar voren komen, kunnen vervolgens dienen als input voor een gezamenlijke uitvoeringsagenda van gemeenten en het waterschap.

Onderdeel van de klimaatstrategie
De ondersteuning bij stresstests is onderdeel van de onlangs vastgestelde klimaatstrategie van waterschap Rijn en IJssel. Daarin is vastgelegd hoe het waterschap in de komende periode gestalte wil geven aan klimaatadaptatie in zijn werkgebied. De klimaatstrategie van Rijn en IJssel bestaat uit drie pijlers:
1. Het watersysteem robuuster maken – Dit behelst bijvoorbeeld het toetsen en verstevigen van rivierdijken en andere waterkeringen, extra maaibeurten van watergangen in de zomer (voor het verbeteren van de afvoercapaciteit), creëren van extra retentiebekkens en het langer vasthouden van water, zodat tekorten in het voorjaar en zomer beperkt blijven.
2. Werken aan een klimaatbestendige leefomgeving met burgers, bedrijven en overheden – Bijvoorbeeld door participatie in projecten als Klimaatbestendig Arnhem, die bijdragen aan een slimmere inrichting van stedelijk gebied en projecten die zich richten op een beter bodembeheer van agrarische grond (Project Vruchtbare Kringloop).
3. Adequate voorbereiding op calamiteiten – Bijvoorbeeld door onderzoek naar de effecten van extreme clusterbuien op de leefomgeving en het voorbereiden van noodscenario’s om de gevolgen van zo’n calamiteit te beperken.

Investering van miljoenen euro’s
Het waterschap verwacht dat de investeringen die gemoeid zijn met klimaatadaptatie de komende jaren oplopen, van 2,9 miljoen euro in 2018 naar 6 miljoen euro in 2021.