Minister Schultz en Deltacommissaris Kuijken met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (foto: Jac van Tuijn).

De Deltacommissaris presenteerde vandaag voor het eerst het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Daarin staat dat gemeenten voor 2019 een verplichte stresstest moeten uitvoeren om wateroverlast te voorkomen. Ook vraagt de Deltacommissaris het nieuwe kabinet om jaarlijks een fors bedrag toe te voegen aan het Deltafonds.

In de begroting van het demissionaire kabinet is (nog) geen geld gereserveerd voor de uitvoering van het nieuwe Deltaplan. Uit de presentatie van het Deltaprogramma 2018 blijkt dat het rijk een kader schetst, maar dat de gemeenten het deltaplan moeten gaan uitvoeren. Voor gemeenten is met name een juiste uitvoering van een brede riooltaak van belang, zodat er in de bebouwde omgeving meer water kan worden opgevangen.

Extra geld nodig
Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu en Deltacommissaris Wim Kuijken zijn voor extra financiering van het Deltafonds aangewezen op het nieuwe kabinet. De boodschap van de Deltacommissaris is klip en klaar. Voor de uitvoering van het Deltaprogramma is extra geld nodig. Naast een investering in het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is het volgens hem nodig om extra geld te reserveren voor rivierverruimingen en zoetwatermaatregelen.

Op Koers?
De Deltacommissaris houdt er rekening mee dat dat ook de voorspelde zeespiegelstijging sneller gaat dan eerder werd verwacht. Het Deltaprogramma 2019 zal de mogelijke impact van de versnelde zeespiegelstijging daarom concreter in beeld brengen. In het Deltaprogramma 2018 wordt voor de eerste keer volgens de methodiek van ‘Meten Weten Handelen’ over de voortgang gerapporteerd. Hierbij volgt het Deltaprogramma nauwgezet of externe ontwikkelingen – bijvoorbeeld in het klimaat of sociaaleconomische omstandigheden – aanleiding geven om van richting te veranderen of om vast te stellen dat het Deltaprogramma nog ‘op koers’ ligt.

Adaptief
Het Deltaprogramma volgt een adaptieve strategie. Op basis van de klimaatverandering worden maatregelen genomen om droge voeten te houden. Of de versnelde klimaatverandering aanleiding geeft tot versneld ingrijpen in het hoofdwatersysteem is nog niet duidelijk.