Proefsluiting Maeslantkering geslaagd

Rijkswaterstaat test het sluiten van de Maeslantkering en de Hartelkering elk jaar voor het stormseizoen. De zogenoemde functioneringssluiting vond zondag 20 september vroeg in...

Herijkt Deltaprogramma focust op versnellen uitvoering

De urgentie van het werken aan waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie neemt toe. Aanscherpingen zijn met name nodig in de deltabeslissing zoetwater. ‘We hebben...

Meanderende Maas: dijken tussen Ravenstein en Lith gaan flink op de schop

De dijken langs de Maas tussen Ravenstein en Lith gaan vanaf 2023 flink op de schop. Door de combinatie van het versterken van de...

Onderhoud dijk rond Urk aangepast voor waterrecreatie

Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Urk zijn gestart met onderhoud aan de dijk rond Urk en de strekdam Staversekade. Hier komt een laag stortsteen...

Stormvloedkering Ramspol wordt van binnen geïnspecteerd

Van 31 augustus tot en met 4 september inspecteert Rijkswaterstaat de noordelijke balg van stormvloedkering Ramspol. Bij de inspectie aan de binnenzijde van de...

Dijkversterking Vianen officieel gestart

Met een ‘Dijkmoment’ hebben bestuurders, directie en projectteamleden van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de provincie Utrecht, de gemeente Vijfheerenlanden, aannemer GMB en waterschap Rivierenland op 25...

ILT: meeste logiesverblijven en zwembaden letten op legionellapreventie

De meeste bungalowparken, campings, hotels en zwembaden voeren legionellapreventiemaatregelen ‘in belangrijke mate’ uit. Dat blijkt uit een telefonische inventarisatie van de Inspectie Leefomgeving en...

Schorren of kwelders leveren belangrijke bijdrage aan kustverdediging

Dijken die aan de zeezijde worden beschermd door natuurlijke kwelders of schorren, zijn beter bestand tegen stormen dan hogere dijken zónder natuur voor de...

Proef met plastic damwand om ‘piping’ te voorkomen

Waterschap Rivierenland en aannemerscombinatie De Betuwse Waard is deze week in Andelst gestart met het aanbrengen van plastic damwanden in de Waaldijk. Op de...

Extra aandacht voor legionellapreventie bij niet-prioritaire instellingen

Ook bedrijven en instellingen die niet onder het specifieke toezicht vallen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), zoals scholen, winkels en vakantiewoningen, moeten...

Waterschappen werken aan protocollen voor de 1,5-meter-samenleving

Het ministerie van IenW heeft de waterschappen onlangs gevraagd om werkprotocollen op te stellen voor de 1,5 meter samenleving. Er zijn inmiddels drie versies...

Waterschap Scheldestromen blij met extra zand voor Walchers strand

Rijkswaterstaat is eind april begonnen met de voorbereidingen voor het opspuiten van het strand tussen Dishoek en Vlissingen. De strandsuppletie start begin mei. Doel...