De waterschappen zijn het niet eens geworden over het advies van de commissie Boelhouwer om de geborgde zetels in de waterschapsbesturen af te schaffen (foto: Shutterstock-bewerkt).

De Unie van Waterschappen heeft met een brief aan minister Van Nieuwenhuizen een reactie gegeven op het rapport Geborgd gewogen van de Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen. In de brief worden de standpunten weergegeven die zijn opgehaald tijdens vijf online klankbordbijeenkomsten. De weinig verrassende conclusie: binnen de waterschappen wordt zeer verschillend gedacht over het advies.

De waterschappen geven aan dat ze het waarderen dat iedereen in de gelegenheid is gesteld om zijn of haar mening te geven. Aan het eind van de brief vraagt de Unie van Waterschappen de minister om de verschillende gezichtspunten te betrekken bij de verdere besluitvorming over het rapport van de adviescommissie. In feite wordt daarmee de bal teruggespeeld naar Den Haag, want tot een eensluidend advies komt de Unie niet. Het lijkt erop dat de Unie hiermee de kool en de geit wil sparen.

Online klankbordbijeenkomsten
Afgelopen zomer heeft de Unie van Waterschappen vijf online klankbordbijeenkomsten georganiseerd over de (afschaffing van) geborgde zetels. Ongeveer driehonderd algemeen en dagelijks bestuursleden hebben daar met elkaar gesproken over het rapport ‘Geborgd gewogen’ van de commissie Boelhouwer. Dit advies ligt bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat en bij de Tweede Kamer.

‘Rijke oogst aan gezichtspunten’
“Het onderling voeren van het gesprek over het rapport was een belangrijk doel van de klankbordbijeenkomsten”, zegt Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen. “De bijeenkomsten hebben een rijke oogst aan gezichtspunten opgeleverd. Op basis daarvan hebben we de reactie van de waterschappen op het rapport gegeven in een brief aan de minister. In de brief staat niet zozeer een standpunt, maar een uiteenzetting van de verschillende standpunten binnen de waterschappen en de daarbij genoemde onderbouwing.”

Drie thema’s
In de brief worden drie thema’s verder uitgewerkt: functioneel bestuur, geborgde belangen en de driehoek belang-betaling-zeggenschap. Bij al die thema’s wordt vervolgens geschreven dat er waterschapsbestuurders zijn die het eens zijn met het advies van de commissie Boelhouwer en anderen die het er niet mee eens zijn. Percentages worden overigens niet genoemd. Het is natuurlijk niet erg verrassend dat ‘een rondje langs de velden’ bij de waterschapsbesturen deze gemengde reacties oplevert. De voorbije jaren werd al duidelijk dat er ook binnen de waterschappen verschillend over deze materie wordt gedacht. Bovendien is het niet onlogisch dat de belangencategorieën die nu geborgde zetels vullen, dat voorrecht niet graag verliezen.

‘Veel steun’
Slechts op één punt lijkt er min of meer consensus te bestaan onder de waterschapsbestuurders. Maar opmerkelijk genoeg gaat het hierbij om een advies van de commissie Boelhouwer voor een situatie waarin Den Haag zou besluiten het stelsel van geborgde zetels te handhaven. In dat geval heeft de commissie voorgesteld de omvang van de waterschapsbesturen, gezien de grootte en het belang van de waterschappen, uit 30 zetels te laten bestaan. ‘Voor dat voorstel is veel steun onder de waterschapsbestuurders’, schrijft de Unie in de brief aan de minister.

Andere raadplegingen
Naast dit proces van de Unie van Waterschappen heeft ook het Overlegorgaan Fysieke leefomgeving de verschillende belanghebbenden geraadpleegd over het rapport. Bovendien heeft GroenLinks een initiatiefwetsvoorstel in consultatie gebracht. “Veel waterschapsbestuurders reageren zelf ook op deze consultaties”, stelt de Unie van Waterschappen.