De geborgde zetels in de waterschapsbesturen zijn een onderwerp dat bij veel partijen leeft en veel belanghebbenden hebben zich nog niet over het advies van de commissie Boelhouwer kunnen uitspreken. Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving wil, onder meer via een digitale consultatie, zo breed mogelijk meningen, standpunten en sentimenten rondom het advies ophalen (foto: Shutterstock-bewerkt).

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) is, op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, gestart met een digitale consultatie over het adviesrapport over de geborgde zetels in waterschapsbesturen, van de commissie Boelhouwer. In de consultatie vraagt het OFL belanghebbenden om breed te reflecteren op het advies. De consultatie loop tot begin oktober.

Als onafhankelijk platform houdt het OFL zich bezig met de samenwerking tussen rijksoverheid, burgers, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties op het terrein van de fysieke leefomgeving. Het vraagstuk van de geborgde waterschapszetels valt geheel binnen die scope. Het is een onderwerp dat bij veel partijen leeft en belanghebbenden hebben zich nog niet over het advies kunnen uitspreken. Het OFL wil zo breed mogelijk meningen, standpunten en sentimenten rondom het advies ophalen. Daarom start het via de eigen website van eind augustus tot begin oktober een digitale consultatie, die openstaat voor alle belanghebbenden.

Gesprekken met stakeholders
Bovendien gaat het OFL in gesprek met waterschappen, de benoemende organisaties (LTO, VBNE en VNO-NCW), de Unie van Waterschappen, een aantal departementen (LNV, BZK, IenW, EZK en AZ), het IPO en de VNG. Voor de gesprekken met waterschappen sluit het OFL aan bij de online klankbordbijeenkomsten die de Unie van Waterschappen in augustus en september organiseert. Er zijn nog twee van dergelijke Uniebijeenkomsten, op 3 en 10 september. Aanmelden kan via de agenda op de UvW-website.

Analyse en andere consultaties
Na een eerste analyse van de consultatie-inbreng organiseert het OFL een bijeenkomst met stakeholders voor een verdere verdieping van deze eerste analyse. Bovendien zal het OFL de resultaten van andere consultaties over de geborgde zetels (bijvoorbeeld de internetconsultatie over de initiatiefwet van GroenLinks) zoveel mogelijk integreren in haar analyse. In november volgt dan een finale toetsing bij de stakeholders, waarna in december het eindrapport aan de minister kan worden aangeboden.