Riedel mag jaarlijks 500.000 m3 grondwater gaan onttrekken. (Foto: Pixabay).

De vergunning die de provincie Gelderland heeft verleend aan Riedel om 500.000 m3 grondwater te onttrekken, is getoetst aan bestaande wet- en regelgeving. Dat verklaart gedeputeerde Peter van ‘t Hoog van de provincie Gelderland. Hij is onder meer verantwoordelijk voor leefbaarheid, water, recreatie en toerisme, gebiedsontwikkeling en weerbare overheid.

Onlangs verleende de provincie Gelderland de vergunning aan Riedel tot ontevredenheid van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede. “De kaders voor het verlenen van vergunningen zijn voor de droogte vastgesteld. Een discussie over een al dan niet veranderende visie op grondwateronttrekkingen, zonder dat er nieuwe kaders zijn gesteld, mag niet van invloed zijn op een aanvraag van welk bedrijf dan ook. Vanuit behoorlijk bestuur horen we iedereen gelijk te behandelen en niet tussentijds de spelregels te wijzigen”, aldus Van ‘t Hoog.

Vrijstelling

Voorheen had Riedel een vrijstelling van de vergunningplicht op grond van een onttrekkingscapaciteit van minder dan 10 m3 per uur onder de bevoegdheid van het waterschap. Die 10 m3 per uur is maximaal 87.600 m3 per jaar. De vergunning op grond van besluit 8 juni dit jaar is uitgebreid naar maximaal 500.000 m3 per jaar.

Prijs van grondwater

In de Grondwaterheffingsverordening Gelderland is een provinciale heffing voor grondwateronttrekking van meer dan 100.000 m3 per heffingsjaar vastgesteld. Het tarief bedraagt € 0,013 per m3 onttrokken grondwater. Van ‘t Hoog: “De hoogte van de heffing is niet zomaar vrij te bepalen en baten moeten ten goede komen aan in het Waterbesluit specifieke gestelde doelen.”