De Krammersluizen verbinden het brakke water uit de Oosterschelde met het zoete Volkerak-Zoommeer. (foto: Wikimedia Commons).

De verzilting van het zoete Volkerak-Zoommeer op de grens van Zeeland en Brabant is van de lijst van grote waterprojecten gehaald die het kabinet vóór 2032 wil uitvoeren. Het Volkerak-Zoommeer bij Goeree-Overflakkee blijft voorlopig dus zoet. Dat hebben minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Tweede Kamer 8 november per brief laten weten.

‘Het project Getij Volkerak-Zoommeer programmeren we niet voor de tweede tranche vanwege de verdeeldheid over het toekomstperspectief van een zout Volkerak Zoommeer en de noodzaak om eerst de alternatieve zoetwatervoorziening te realiseren’, schrijven de ministers in de brief.

Brandbrief
Veel boeren zijn afhankelijk van het water uit het Volkerak-Zoommeer. Ze zijn bang om tijdens droge periodes straks te weinig zoet water te hebben om te beregenen. Afgelopen maand schreef het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoommeer een brandbrief aan de ministers Schouten en Van Nieuwenhuizen waarin zij de bewindslieden dringend oproepen om de wateren op de grens van Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant zoet te houden. Deze brandbrief werd door 120 partijen ondertekend, waaronder door LTO Noord, Natuur&Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, Sportvisserij GO en de Vogelwerkgroep GO.

Moties
Ondanks het feit dat de minister verzilting op de lange baan heeft geschoven en aangeeft dat zij oog heeft voor de zoetwatervoorziening dienden vier Kamerleden (Dijkstra, Schonis, Geurts en Van den Brenk) tijdens het wetgevingsoverleg water op 11 november een motie in waarin zij het kabinet vragen de zoetwatervoorziening in het gebeid op kort en lange termijn te borgen.

Onderzoek
Deltacommissaris Peter Glas liet 8 november tijdens een overleg met de vaste commissie water van infrastructuur en waterstaat ook al weten dat wat hem betreft de zoetwaterbeschikbaarheid voorop staat. ‘Zoet-zout is secundair’, stelde hij desgevraagd. Hij benadrukte wel dat er ook veel zoetwater nodig is om het Volkerak-Zoommeer zoet te houden. Er wordt nu onderzocht of daar andere mogelijkheden voor zijn.

Programmatische Aanpak Grote Wateren
Deze zomer plaatste de minister verzilting van het Volkerak-Zoommeer op de lijst van grote waterprojecten die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vóór 2032 wil uitvoeren. ‘Om het estuarien karakter van het Volkerak-Zoommeer te kunnen versterken worden wel eerst, via het Deltaprogramma Zoetwater, alternatieve zoetwatervoorzieningen gerealiseerd’, schreef minister Cora van Nieuwenhuizen op 8 juli 2019 aan de Tweede Kamer.