Awzi De Groote Lucht in Vlaardingen, eigendom van het Hoogheemraadschap van Delfland (foto: Delfland).

Afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht in Vlaardingen is op het einde van haar levensduur, vindt het Hoogheemraadschap van Delfland. De oplossing is grootschalig renoveren op de huidige locatie of nieuwbouw op een andere locatie. Het zal nog vijf tot zeven jaar duren voordat dat gerealiseerd is. Tot dan blijft de huidige zuivering functioneren volgens minimale eisen.

Delfland kijkt deze bestuursperiode naar de toekomst van zijn vier afvalwaterzuiveringen. Per zuivering wordt in beeld gebracht hoe lang deze in de huidige staat en tegen acceptabele kosten afvalwater kan blijven zuiveren, kan voldoen aan de huidige en toekomstige eisen die daaraan worden gesteld en aan de ambities op het gebied van duurzaamheid. Op basis van de onderzoeken worden toekomstplannen opgesteld, per zuivering en in onderlinge samenhang. Voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht is het eerste onderzoek inmiddels afgerond. Daaruit kwam voort dat moet worden onderzocht of de huidige zuivering grootschalig moet worden gerenoveerd of dat beter elders een nieuwe zuivering kan worden gebouwd.

Masterplan
Delfland gaat voor De Groote Lucht een masterplan opstellen. Daarin wordt opgenomen wat het waterschap moet doen om de zuivering voor de korte termijn op orde te houden – waarbij rekening moet worden gehouden met de minimale eisen betreffende veiligheid en bedrijfszekerheid – en wat de beste keus is voor de lange termijn. Over vijf à zeven jaar zou er in ieder geval een zuivering moeten staan die weer zo’n dertig tot veertig jaar mee kan.

Water Natuurlijk: afwachten
In de Verenigde Vergadering van 24 april liet Water Natuurlijk weten niet zo blij te zijn met de constatering dat De Groote Lucht het einde van haar levensduur nadert: “We wachten de verkenning van maatregelen voor de korte en de lange termijn met belangstelling af. Voor Water Natuurlijk zijn klimaatrobuustheid, een gunstige energiebalans, circulariteit en duurzaamheid onmisbare randvoorwaarden om te komen tot een daadwerkelijk toekomstbestendige zuivering.”

PvdA: doordachte investeringsbeslissing
Volgens de PvdA-fractie heeft Delfland in principe tijdig de basis gelegd voor een miljoeneninvestering in De Groote Lucht: “Zo’n grote investeringsbeslissing moet doordacht worden genomen, anders betalen onze burgers opnieuw de hoofdprijs. Ook moet de investering gericht zijn op de lange termijn, ook qua duurzaamheid.”

Ontwikkelingen van de laatste jaren
De voorbije jaren heeft de tijd op De Groote Lucht geenszins stilgestaan. Het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland lieten al in de jaren 2005-2007 gezamenlijk een optimalisatiestudie uitvoeren voor het verzorgingsgebied van de awzi. Deze optimalisatiestudie van het afvalwatersysteem (OAS) heeft geresulteerd in de constructieve samenwerking OAS De Groote Lucht en mocht vorig jaar nog meedingen naar de WOW-prijs. Ruim twee jaar geleden werd er bovendien een biogasopwerkingsinstallatie in gebruik genomen en vorig jaar werd nog besloten om De Groote Lucht uit te breiden met een extra zuiveringsstap met ozon en zandfiltratie. De oplevering van dat project, dat een investering van circa 10 miljoen euro betekent, is voorzien voor 2024.