Het project Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl is één van de tien geselecteerde samenwerkingsprojecten die nog meedingen naar de WOW-prijs 2019 (foto: Aannemerscombinatie Ommelanderdiek).

Uit de 38 projecten die zijn ingezonden voor de WOW-prijs 2019, zijn er tien geselecteerd voor de volgende ronde: het pitchen voor de jury. Acht daarvan zijn watergerelateerd. De tweejaarlijkse WOW-prijs is een aanmoedigingsprijs voor gww-projecten die op een innovatieve en slimme manier samenwerken en verder gaan dan de standaard werkwijze tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De afkorting WOW in Platform WOW, een initiatief van Rijkswaterstaat, staat zowel voor Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders als voor Water Ontmoet Water, maar het lijkt erop dat die laatste groep nu de grootste kans maakt op de prijs. Acht van de tien projecten zijn namelijk aan water(bouw) gerelateerd. Op 21 juni mogen de tien geselecteerde projecten hun case uit de doeken doen voor een jury, die vervolgens een top-3 zal samenstellen. Op de landelijke WOW-dag op 19 september zullen de winnaar van de juryprijs (10.000 euro) en van de publieksprijs (5000 euro) bekend worden gemaakt en de prijzen worden uitgereikt. Vanaf 24 juni kan het publiek stemmen op een van de drie genomineerde projecten.

‘Mooie selectie voor de volgende ronde’
WOW-prijsorganisator Ronald Wielinga geeft aan dat hij onder de indruk is van de professionaliteit en het enthousiasme van alle 38 inschrijvingen: “Het was niet eenvoudig om deze top-10 samen te stellen, maar ik denk dat we een mooie selectie hebben voor de volgende ronde. Ik ben heel benieuwd naar de pitches!”

De geselecteerde projecten
Dit is de geselecteerde top-10 in alfabetische volgorde (met een * gemarkeerde projecten zijn watergerelateerd):
Bruggen bouwen volgens IFD-principes * – IFD staat voor Industrieel, Flexibel, Demontabel: werken met gestandaardiseerde interfaces die fabrieksmatig zijn geproduceerd, snel aangebracht kunnen worden en geschikt zijn voor hergebruik. In 2018 heeft een aantal wegbeheerders, ingenieursbureaus, bruggenbouwers en bouwbedrijven, onder leiding van NEN, gewerkt aan een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) voor verschillende interfaces die die de basis vormen voor het aanbesteden en bouwen van beweegbare bruggen.

Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl * – Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl is de eerste dijkversterking in Nederland die is gerealiseerd conform de nieuwste waterveiligheidsnormen, rekening houdend met zeespiegelstijging, aardbevingen en bodemdaling en gebruikmakend van nieuwe technieken. De 12 kilometer primaire kering grenst enerzijds aan Natura2000-gebied en anderzijds aan de haven- en industriestad Delfzijl en een waardvol akkerbouwgebied.

Drogevoetendoolhof * – Het Drogevoetendoolhof van het Zuiderzeemuseum maakt deel uit van de risicocommunicatie naar de burgers en bezoekers in het gebied. Doel is om hen bewust te maken van de risico’s die zij lopen bij een overstroming en hen handelingsperspectief te bieden. Het drogevoetendoolhof richt zich op de bezoekers (jong en oud) en behandelt deze thematiek op een luchtige wijze (via een spelvorm). Op deze wijze bereikt het circa 300.000 mensen per jaar.

Hinder beperken met innovatieve tools en sociale media – De N200 krijgt tussen Halfweg en Amsterdam een grondige opknapbeurt. Vier overheden voeren het werk tegelijkertijd uit, in plaats van na elkaar. Door samen te werken, kunnen de partners de complexe werkzaamheden efficiënter uitvoeren en slim afstemmen.

Integraal Ruimtelijk Programma Durgerdam * – Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier heeft met de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de belanghebbenden (bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van belangenorganisaties) de handen ineen geslagen om tot integrale uitgangspunten te komen voor de waterveiligheid, natuur, verkeersveiligheid, onderhoud van weg en kabels en leidingen, parkeren etc.

Optimalisatie Afvalwater Systeem De Groote Lucht * – Het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland lieten al in de jaren 2005-2007 gezamenlijk een optimalisatiestudie uitvoeren voor het verzorgingsgebied van de AWZI De Groote Lucht te Vlaardingen. Deze optimalisatiestudie van het afvalwatersysteem (OAS) heeft geresulteerd in de constructieve samenwerking OAS De Groote Lucht.

Praktijkproef Amsterdam – De Praktijkproef Amsterdam (PPA) richt zich sinds 2012 op integratie van innovatieve systemen in de auto en op de weg voor veiliger, schoner en efficiënter verkeer. Dat gebeurt in publiek-private samenwerkingsverbanden, waarbij ook wordt samengewerkt met kennisinstellingen.

RiverGuide en RiverGuide Recreant applicaties * – De RiverGuide applicatie is een innovatieve applicatie voor vaarweggebruikers waarin de beschikbare vaarweginformatie van verschillende bronnen (m.n. vaarwegbeheerders) wordt ontsloten, gebundeld en gedeeld en op een uniforme wijze, visueel, zichtbaar gemaakt.

Samenwerking Crisisexpertise Waterkeringen * – Het SCW richt zich op het gezamenlijk ontwikkelen en delen van crisisexpertise m.b.t. waterkeringen en op het opleiden van (jonge)professionals om gezamenlijk voorbereid te zijn op een hoogwatercrisis. Civiele partijen en Defensie slaan hierbij de handen ineen. Het SCW werkt onder de paraplu van het Watermanagement Centrum Nederland.

Zandige dijkversterking Prins Hendrikdijk Texel * – De drie kilometer lange Prins Hendrikdijk is op een unieke en natuurlijke manier met zand versterkt. Vóór de huidige dijk is een gevarieerd zandig gebied met een dynamisch karakter gerealiseerd, passend bij de Waddenzee. Het project is een samenwerking tussen verschillende projectpartners (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Gemeente Texel, Provincie Noord Holland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Waddenfonds), de omgeving (bewoners, agrariërs, campingeigenaren, toeristen), aannemer Jan de Nul en de toekomstige natuurbeheerder.

Vanaf 24 juni kan via de website van Platform WOW (platformwow.nl) worden gestemd op één van de drie genomineerden.