De vijf wethouders en minister Van Nieuwenhuizen tonen het ondertekende bestuursakkoord aan de pers. Vlnr: wethouder Herman Geerdes van Houten, wethouder Marieke Schouten van Nieuwegein, wethouder Kees Diepeveen van Utrecht, minister Cora van Nieuwenhuizen, wethouder Wouter Catsburg van Zeist en wethouder Linda van Dort van Stichtse Vecht (foto: De Stichtse Rijnlanden).

Vijf wethouders uit de regio Utrecht reisden 23 september af naar Groningen om daar met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een bestuursovereenkomst te tekenen voor de aanpak van vijf klimaatbestendige wijken in hun regio. Eerder zegde de minister een rijksbijdrage toe van ruim acht ton. Van Nieuwenhuizen was in Groningen voor een werkbezoek.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt dit jaar drie projecten waarin het tegengaan van de gevolgen van extreme weersomstandigheden centraal staan: in Groningen, in de regio Utrecht en in het Limburgse Meerssen. In het bestuursakkoord Klimaatadaptatie is afgesproken dat het Rijk en decentrale overheden de komende jaren samen 600 miljoen euro vrijmaken om Nederland waterrobuust en klimaatbestendig in te richten.

Vijf uitvoeringsprojecten in de regio Utrecht
De regio Utrecht kreeg een financiële bijdrage vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) voor vijf concrete uitvoeringsprojecten in verschillende type wijken in de regio Utrecht. Zo wordt in de wijken Kanaleneiland en Overvecht in Utrecht bij herinrichtingsprojecten ingezet op het vergroten van de klimaatbestendigheid door verharding te verminderen, groen toe te voegen en regenwater vast te houden door infiltratie. Daarnaast wordt onderzocht of woningcorporaties bij lopende renovaties aan de aangrenzende woningen regenwater apart kunnen aanleveren, tuinen kunnen ontharden en daken kunnen vergroenen. Het tweede project betreft de buurt Schansen Noord, gelegen in de wijk Fokkesteeg in Nieuwegein. De inrichting van de buitenruimte daar is verouderd en door de vele verharding is er weinig plaats voor groen. Met als gevolg hittestress en wateroverlast. In overleg en samenwerking met de buurt en andere partijen wordt de gehele openbare ruimte vernieuwd.

Innovatieve proeftuin in Houten
Het centrum van Houten zet in op het voorkomen van wateroverlast door een innovatieve proeftuin in te richten achter het gemeentehuis. Dit project is al in uitvoering. Het vierde project dat kan rekenen op een extra bijdrage is ‘Kockengen Waterproof’, waar een monitoringssysteem, bestaande uit een aantal peilbuizen in de wijk, wordt geplaatst. Dit systeem onderzoekt de invloed van een drainage-transportriool op de grondwaterstand in de veengrond. Het laatste project waarvoor subsidie wordt uitgetrokken, ligt in Zeist. Aldaar stroomt op de Erasmuslaan hemelwater regelmatig lager gelegen garages in. Om dit in de toekomst te voorkomen, wordt de openbare ruimte in deze straat klimaatbestendig ingericht. Verder wordt in de wijken Parmentiersland en Componistenbuurt het huidige gescheiden rioolstelsel omgebouwd naar een volledig gescheiden stelsel, waardoor meer regenwater wordt vastgehouden in het gebied. Dat voorkomt riooloverstorten.

Onderzoek door de Universiteit Utrecht
Vanuit de Rijksbijdrage wordt ook een onderzoek gefinancierd. De vijf uitvoeringsprojecten worden de komende 1,5 jaar onderzocht door de Universiteit Utrecht. Naast promovendi, universitair docenten en professoren werken daaraan ook circa 25 studenten mee.

Andere door het Rijk gesteunde projecten
De Gemeente Meerssen en Waterschap Limburg dienden samen een projectvoorstel in om in aanmerking te komen voor een rijksbijdrage. Het ontvangen geld gebruiken de gemeente Meerssen en het waterschap om met haar partners het water beter af te voeren. In het Groningse project Paddepoel worden klimaatadapatieve maatregelen gecombineerd met het aardgasvrij maken van de wijk. Meer over deze drie ‘koploperprojecten’ is te lezen in WaterForum Magazine 5 (september 2019).