ozoninstallaties Delfland
In deze containers bj AWZI De Groote Lucht onderzocht het Hoogheemraadschap van Delfland meerdere zuiveringstechnieken (foto: Hoogheemraadschap van Delfland).

De bouw van ozoninstallaties voor awzi De Groote Lucht in Vlaardingen en AWZI Nieuwe Waterweg loopt mogelijk vertraging op. Delfland kan zeer waarschijnlijk niet voldoen aan de nog vast te stellen norm voor bromaat. Dat is zeker het geval als het RIVM bromaat typeert als zeer zorgwekkende stof. Ook de bouw van het stelsel van riet en waterplanten om het afvalwater op natuurlijke wijze te revitaliseren loopt vermoedelijk een vertraging op.

Een bouwteam met zes marktpartijen werkt in opdracht van Delfland aan de voorbereidingen voor het project S.C.H.O.O.N (afkorting van ‘schoonmaken effluent en hergebruik voor oppervlaktewater op natuurlijke wijze’). Dit project voorziet in de uitbreiding van AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen met een extra zuiveringsstap met ozon en zandfiltratie om onder meer medicijnresten en bestrijdingsmiddelen uit het afvalwater te verwijderen. Ook komt er een stelsel van riet en waterplanten, de zogeheten waterharmonica, om het extra gezuiverde afvalwater te revitaliseren en via het Vlaardingse natuurgebied de Rietputten terug de polder in te brengen. Het water wordt ook als zwemwater naar de Krabbeplas geleid en moet leiden tot minder blauwalgen.

Glastuinbouwondernemers

Daarnaast werkt het bouwteam tegelijkertijd aan een soortgelijke installatie voor AWZI Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. De partijen ontwikkelen deze installatie in opdracht van onder meer de glastuinbouwondernemers in de regio Westland. Doel is om het restwater van de aangesloten ondernemers collectief te zuiveren van bestrijdingsmiddelen.

Bij de uitwerking van de plannen, heeft zich echter een probleem voorgedaan. Hierover zijn de leden van de verenigde vergadering in mei door dijkgraaf Daverveldt geïnformeerd. De dijkgraaf schrijft onder meer dat het bekend is dat bij het zuiveren van water met ozon het al in het water aanwezige bromide wordt omgezet in bromaat. Hiervoor was geen norm.

Daarom is bij het voorlopige ontwerp van de installaties gekeken naar een best practice binnen Europa. Hierbij is een concentratie van 50 microgram per liter als jaargemiddelde aangehouden. Deze concentratie is gebaseerd op de Zwitserse norm. Dat land heeft de meeste ozoninstallaties in Europa en loopt hiermee voorop.

Navraag Rijkswaterstaat

Het bouwteam heeft voor de uitwerking van het ontwerp en de definitieve kostenraming van de collectieve zuivering twee keer aan Rijkswaterstaat gevraagd welke norm ze voor de maximaal hoeveelheid concentraat bromaat voor het te lozen water kan hanteren: in december 2020 en in maart 2021. Rijkswaterstaat gaf onder meer aan dat het RIVM werkt aan een norm voor bromaat, maar dat er vóór het najaar van 2021 geen uitsluitsel zal zijn. Daarom adviseerde Rijkswaterstaat om vooruitlopend op het advies om uit te gaan van 30 microgram per liter als maximaal toelaatbaar risiconiveau. Deze norm maakt het volgens de dijkgraaf technisch en financieel nagenoeg onmogelijk om op AWZI Nieuwe Waterweg een ozoninstallatie te bouwen die voldoet. Dat geldt ook voor de installatie op AWZI De Groote Lucht

Norm voor oppervlaktewater

Delfland heeft in april 2021 opnieuw aan Rijkswaterstaat gevraagd welke norm ze nu moet hanteren. Het RIVM bleek bezig om informatie te verzamelen voor een advies aan het ministerie van IenW. Het ministerie stelt immers de waterkwaliteitsnorm voor bromaat voor het oppervlaktewater vast. Rijkswaterstaat gaf verder aan dat bromaat vanwege de mutagene werking mogelijk het stempel zeer zorgwekkende stof (zzs) krijgt. Hiervan moet Delfland de lozing zo minimaal mogelijk houden.

 

Meer nieuws uit de watersector