Ontwerp Nationaal Water Programma

Ontwerp Nationaal Water Programma

Water is voor Nederland van levensbelang. Water heeft invloed op waar en hoe we wonen, onze natuur, drinkwater, scheepvaart, landbouw en industrie. Om ons land ook voor de komende generaties veilig en aantrekkelijk te houden, is het Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) ontwikkeld. Het Ontwerp Nationaal Water Programma ligt per 22 maart ter inzage voor iedereen.

Het NWP beschrijft de hoofdlijnen en ambities van het nationale waterbeleid en het beheer van de rijkswateren en rijksvaarwegen. De Rijksoverheid stelt iedere zes jaar een Nationaal Water Plan en een Beheer en ontwikkelplan voor de rijkswateren op. Voor de periode 2022 -2027 worden deze twee plannen samengebracht in één programma. Het NWP is opgesteld door IenW, RWS, LNV en BZK, samen met medeoverheden, maatschappelijke organisaties, sectorpartijen, (drinkwater)bedrijven en belanghebbenden. Belangrijke onderdelen van het NWP zijn de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma Noordzee inclusief de Mariene Strategie. Voor het NWP is ook een milieueffectrapport (PlanMER) en een Passende beoordeling opgesteld. Voor het waterbeleid is het NWP een uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Klimaatverandering, milieuverontreiniging en ruimtedruk vormen de komende jaren grote uitdagingen. Ook moet infrastructuur zoals bruggen en sluizen in stand worden gehouden en waar nodig vervangen of gerenoveerd. De wateropgaven staan niet op zichzelf; een integrale aanpak met andere opgaven in de fysieke leefomgeving zoals de energietransitie, woningbouw en de landbouw is noodzakelijk.

Het NWP beschrijft hoe we hiermee omgaan en hoe we zorgen dat water een leidend principe is in de ruimtelijke inrichting van Nederland. Zo zal er een nationale watersysteemanalyse uitgevoerd worden. Daarnaast start het rijk een onderzoeksprogramma over de impact van klimaatverandering en monitoring.

“We willen dat onze wateren veilig, goed bevaarbaar en schoon zijn. Het Nationaal Water Programma helpt ons om dat goed te regelen voor de komende jaren. We besteden hierbij veel aandacht aan klimaatverandering, milieuverontreiniging en ruimtedruk.”

– minister Van Nieuwenhuizen in het persbericht

Het rijk kan de ambities van het NWP niet alleen realiseren. Voor een integrale aanpak van nationale en regionale opgaven doet het rijk dit samen met medeoverheden, maatschappelijke organisaties, sectorpartijen, (drinkwater)bedrijven en burgers. Deze partijen hebben ook meegewerkt aan de ontwikkeling van het Ontwerp NWP.

Reactie op het Ontwerp NWP mogelijk
Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 liggen de ontwerpteksten voor het NWP ter inzage via www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma Belanghebbenden kunnen hier reageren op het Ontwerp NWP, en ook op alle bijbehorende documenten. Vervolgens worden alle binnengekomen zienswijzen beoordeeld, de ontwerpteksten waar nodig aangepast en vindt de besluitvorming over het definitieve NWP plaats. In maart 2022 wordt het definitieve Nationaal Water Programma 2022-2027, inclusief alle onderdelen, vastgesteld en gepubliceerd.

Wat lees ik in welk plan?
Het Ontwerp Nationaal Water Programma geeft overzicht en samenhang van het nationale waterbeleid en het beheer van de rijkswateren en rijksvaarwegen.

De stroomgebiedbeheerplannen beschrijven de inzet voor waterkwaliteit. Deze beheerplannen voor de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Eems en Schelde beschrijven de doelen, de toestand, de opgave en de maatregelen voor de periode 2022-2027. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Kaderrichtlijn Water.

Het overstromingsrisicobeheerplan biedt voor het Nederlandse deel van de 4 stroomgebieden Rijn, Maas, Schelde en Eems een overzicht van de risico’s op overstromingen, de doelen voor het beheersen van deze risico’s en de maatregelen die worden genomen.

In het Programma Noordzee stelt het rijk de kaders voor ruimtelijk gebruik van de Noordzee vast. Het programma combineert onder andere de extra opgave voor windenergie op de Noordzee met natuurontwikkeling (vergroten biodiversiteit), duurzame visserij en ruimte voor de scheepvaart. Bij het Programma Noordzee hoort de Mariene Strategie deel 3, welke maatregelen bevat om de milieutoestand van de Noordzee te verbeteren.

Het milieueffectrapport en de Passende beoordeling beschrijven de milieueffecten van het voorziene beleid en de activiteiten in het NWP en de onderliggende documenten.

Ontwerp Nationaal Water Programma – Meer nieuws uit de watersector lezen?