Hergebruik effluent Bath als alternatieve bron voor proceswater

Hergebruik effluent Bath als alternatieve bron voor proceswater

Zorgen voor voldoende zoet water van goede kwaliteit. Dat is een uitdaging voor Nederland, vooral wanneer langere droge periodes en hevige neerslag elkaar gaan afwisselen door een veranderend klimaat. Het bewust omgaan met beschikbare zoetwatervoorraden is dus van belang. Hergebruik van water is een manier om de zoetwatervoorziening vorm te geven. Waterschap Brabantse Delta en Evides Industriewater zijn daarom een project gestart waarin zij onderzoeken of gezuiverd afvalwater (effluent) opgewerkt kan worden tot proceswater. Proceswater wordt in productieprocessen gebruikt voor bijvoorbeeld koeling, stoomproductie of als grondstof in producten. De inzet van effluent als proceswater, leidt tot minder grondwateronttrekkingen. Er is dan meer grondwater beschikbaar voor bijvoorbeeld drinkwater.

Toekomstbestendig
Waterschap Brabantse Delta en Evides Industriewater hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om actief een rol te pakken in het toekomstbestendig maken van watervoorziening. Zij hebben de ambitie om volledig klimaatneutraal en circulair te zijn en een wezenlijke bijdrage te leveren aan een klimaatbestendige en vitale leefomgeving. Het hergebruiken van gezuiverd afvalwater voor proceswater draagt daaraan bij. Er wordt een nieuwe waterbron gecreëerd die een bijdrage levert aan de zoetwatervoorziening.

Grootste rioolwaterzuivering
WZI Bath is de grootste rioolwaterzuivering van waterschap Brabantse Delta. De RWZI Bath zuivert een mengsel van regen en afvalwater. Het gaat gemiddeld om 100.000 m3 afvalwater per dag. Dat staat gelijk aan 40 olympische zwembaden. Het afvalwater is afkomstig van de huishoudens en bedrijven van 35 dorpen en steden in West-Brabant.

Onderzoek
Evides heeft een pilotinstallatie op het terrein van RWZI Bath geplaatst. De pilotinstallatie neemt een deelstroom effluent in. Via bewezen en bekende technieken als ultrafiltratie en reverse osmose wordt het effluent opgewerkt tot proceswater. De kwaliteit van het effluent van de RWZI Bath voldoet aan de eisen, maar het heeft wel wat bijzondere uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan een hogere zoutconcentratie. Gedurende de pilot wordt gezocht naar optimale procesomstandigheden voor dit relatief zoute water.

Pilotperiode
Omdat het afvalwater in Bath het hele jaar door wordt gezuiverd, is het gezuiverde water ook in droge tijden beschikbaar. Het onderzoeksproject loopt nu en duurt tot oktober 2021. Na deze pilotperiode kan er bij goed resultaat een nieuw (deel)traject richting een full scale toepassing volgen.

Meer waternieuws lezen?