Gevolgen droogte

Het voorjaar is extreem droog en naar verwachting loopt het neerslagtekort de komende weken verder op. Waterschappen houden extra water vast met extra stuwtjes, stellen onttrekkingsverboden in en verhogen de waterpeilen. Met name in het zuiden van Nederland is de uitdroging van de bodem goed merkbaar. In het noorden is lokaal sprake van de vorming van blauwalg.

Door de vroege droogte dit voorjaar hebben waterschappen en Rijkswaterstaat er een dagtaak aan om maatregelen te nemen die het water beter vast houden. Waterschap Aa en Maas noemt op hun website dat het neerslagtekort vergelijkbaar is met droogtejaar 2018, alleen zette in dat jaar de droogte in juni pas in. Afgelopen april viel in het waterschapgebied tussen de 18 en 27 mm regen, terwijl dat normaal gemiddeld 40 mm is. Daarna is het vrijwel droog geweest en verdampte door een langdurige oostenwind relatief veel water uit de ondergrond.
Het KNMI laat in hun grafiek zien dat het huidige neerslagtekort is opgelopen tot 105 mm (peildatum 17 mei), dat waarschijnlijk de komende 2 weken verder oploopt tot 116 mm. De lijn heeft het record droogtejaar 1976 al gepasseerd.

Verbod op pompen uit beken en sloten

In Noord-Brabant gelden onttrekkingsverboden in verschillende regio’s. Vanaf 17 mei is het in Midden-Brabant bijna overal verboden om water op te pompen uit beken en sloten. Waterschap De Dommel breidt opnieuw het onttrekkingsverbod uit om een verdere daling van het waterpeil tegen te gaan. Het verbod geldt voor iedereen die met een vaste of mobiele installatie water wil oppompen. Bijvoorbeeld voor beregening, sproeien van tuinen en plantsoenen. Nog niet eerder had het Dommelgebied zo vroeg in het jaar al te maken met zo’n uitgebreid verbod.
Dit is een aanvullende maatregel op het halfjaarverbod op oppompen van het oppervlaktewater, dat sinds 2017 is ingevoerd elk jaar automatisch op 1 april.

Recent maakte het waterschap tevens bekend dat het van plan is het gebied verder uit te breiden tot onder het Wilhelminakanaal, naar het zuidelijke, meest droogtegevoelige Dommelgebied.

Verbod beregening grasland

De hogere zandgronden reageren snel als er weinig water valt in een gebied. In de regio’s Boven-Dommel en Beneden-Dommel mogen grondeigenaren en grondgebruikers tot 1 juni geen grondwater gebruiken om grasland en sportvelden te beregenen. Waterschap Brabantse Delta kondigde een sproeiverbod af begin mei.

Totaalverbod onttrekking

Sinds 17 mei heeft het waterschap met 2 extra deelgebieden de totaalverboden uitgebreid. Voor het stroomgebied van de Dongevallei bij Tilburg en de Bijloop en Turfvaart bij Breda is nu ook een totaalverbod voor het onttrekken van oppervlaktewater. Voor vier stroomgebieden in de buurt van Etten-Leur en Bergen op Zoom was op 3 mei al een totaalverbod ingesteld.
Vanaf woensdag 18 mei 2022 geldt in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe een verbod op onttrekking uit oppervlaktewater waarop geen aanvoer mogelijk is. Het waterschap besloot daartoe door de aanhoudende droogte en het verbod geldt voor onbepaalde tijd.

Waterkwaliteitsproblemen

Ook zijn er lokaal al enkele waterkwaliteitsproblemen. Zo kampt waterschap Scheldestromen met beginnende verzilting. Bij Wetterskip Fryslân, het hoogheemraadschap van Delfland en waterschap Rijn en IJssel is de eerste blauwalg geconstateerd. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een scherm geplaatst in de Geer om zout water uit de Kromme Mijdrecht terug te dringen, zodat zoet water kan worden ingelaten bij de Vinkeveense Plassen.

Landelijke regenton

De verhoging van het waterpeil in het IJsselmeer en Markermeer door RWS met 5 cm zorgt voor een toename van 90 miljard liter water, berichtte de Volkskrant op 9 mei 2022. Vandaar dat RWS het IJsselmeer ook ‘de landelijke regenton’ noemt. Door het hogere peil kan het vrijwel geheel Noord-Nederland, waaronder Noord-Holland en Groningen, van water voorzien. Met uitzondering van de hoger gelegen zandgronden in het oosten kunnen ook delen van Drenthe, Overijssel en Gelderland worden bewaterd.
Doordat er de komende 2 weken naar verwachting weinig neerslag valt, verwacht RWS dat het waterpeil de komende tijd nog 5 cm hoger moet zijn dan normaal. RWS mag het waterpeil maximaal 10 cm verhogen, maar dat is nog niet nodig.

Meer nieuws over droogte