Dijkgraaf Gerhard van den Top wordt voorzitter Expertisenetwerk Waterveiligheid

Dijkgraaf Gerhard van den Top van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) benoemd als voorzitter van het nieuwe Expertisenetwerk Waterveiligheid (ENW). Het ENW geeft overheden advies over waterveiligheid.

Behalve aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, geeft het ENW zijn adviezen ook aan waterschappen en andere overheden. De leden van het netwerk werken bij waterschappen, universiteiten, onderzoeksinstituten en andere partijen die werken aan waterveiligheid.

“De gevolgen van klimaatverandering vormen ook voor waterbeheer en waterveiligheid een grote opdracht voor Nederland”, zegt Van den Top, die ook dijkgraaf blijft van AGV. “Om deze opdracht succesvol op te pakken is innovatie en goede samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijven van groot belang. Het is een voorrecht om hier de komende jaren een bijdrage aan te leveren.”

POV Macrostabiliteit
Gerhard van den Top is afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij waterveiligheid en innovatie. Naast zijn rol als dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht was hij afgelopen jaren onder andere voorzitter van de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit. Hierin werken overheid, bedrijfsleven, waterkeringsbeheerders en kennistellingen samen aan kennis- en productinnovaties met betrekking tot de hoogwaterbescherming van ons land. Onder het voorzitterschap van Van den Top zijn diverse proeven gedaan en innovaties toepasbaar gemaakt in de projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Bijvoorbeeld de damwandbezwijkproef (Eemdijkproef) en de versterking van de Ringdijk in Amsterdam met een ruimtebesparende dijkstabilisator.