Impact watersysteem
De droogtes van 2018, 2019 en 2020 maakten duidelijk dat lange perioden van watertekort een sterke impact hebben op het watersysteem. (foto: WDODelta).

Het inzetten van nieuwe technologieën en data science kan helpen bij de aanpak van de droogteproblematiek. In een ‘DigiTuin Droogte’ komt daarom ruimte voor innovatie en experimenten met nieuwe data-sciencetechnieken. Deze digitale proeftuin wordt ‘aangelegd’ in DigiShape, een open innovatieplatform van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samen de potentie van digitalisering voor de watersector benutten.

De basis voor een digitale proeftuin werd gelegd tijdens het DigiShape Droogte-webinar, dat begin november plaatsvond. Het thema van dat webinar was ‘Beter anticiperen met nieuwe technologie, big data en data science’. De vijftig deelnemers, afkomstig uit waterbeheer, bedrijfsleven en kennisinstellingen, kregen een update van lopende DigiShape Droogte-initiatieven en andere ontwikkelingen op het gebied van droogtevoorspellingen, droogtedashboards, machine learning, innovatief meten en monitoren en satellietdata. De brainstormsessies op deze thema’s leverden volgens het platform veel nieuwe vragen en ideeën op, waaronder het gebruik van crowd sourcing en het inzetten van actuele informatie bij digitale regelgeving. Meer samenwerking op het gebied van droogte en data science bleek tijdens het webinar een belangrijk aspect, zowel voor kennisuitwisseling tussen experts als voor co-creatie tussen experts en eindgebruikers. De opname van dit webinar komt binnenkort online op de website van Digishape.

‘Urgentie is duidelijk’
De roep om meer samenwerking lag ook aan de basis van het idee voor de DigiTuin Droogte. Het idee moet nog verder worden uitgewerkt, maar de initiatiefnemers voor deze digitale proeftuin hopen dat ze nu al meer mensen, organisaties en bedrijven enthousiast kunnen maken om zich bij dit initiatief aan te sluiten. Dimmie Hendriks is expert droogte en grondwater bij Deltares en was een van de sprekers tijdens het webinar: “Zeker de laatste drie jaar is de urgentie van het probleem bij iedereen wel doorgedrongen. Droogte heeft vaak vergaande gevolgen voor veel verschillende belanghebbenden. Van boeren tot natuur en scheepvaart. We moeten de verschillende droogte-indicatoren op het gebied van oppervlaktewater, grondwater, bodemvocht en vegetatie meer boven tafel krijgen en beter gaan gebruiken.”

Digishape Droogte
De DigiShape-programmalijn Droogte wordt getrokken door Deltares, in samenwerking met o.a. Rijkswaterstaat en HKV lijn in water. ‘Binnen deze programmalijn kijken we breed naar de problemen die tijdens een periode van droogte optreden en op welke manier informatievoorziening daarbij kan helpen’, staat te lezen op de Digishape-website. ‘We brengen in kaart welke specifieke informatiebehoeften er spelen, bij wie, op welk moment, op welk niveau. Deze informatiebehoefte gaan we invullen door innovatief gebruik te maken digitalisering.’

Werken aan een toolkit
Er zijn al veel data en rekenmodellen voorhanden, maar deze worden volgens de DigiShape-partners nog te weinig samengebracht. Ook zijn er nieuwe sensoringtechnieken en andere databronnen waarvan meer gebruik kan worden gemaakt, zoals satellietdata en gegevens over watergebruik en kwetsbaarheid van sectoren voor droogte. Door de verschillende expertises uit de watersector te combineren met expertise uit andere sectoren (zoals landbouw, scheepvaart, natuur, industrie en verzekeraars) en data-sciencetechnieken (zoals hydrologische voorspellingen en machine learning), willen de DigiShape-partners komen tot een toolkit die gebruikt kan worden in tijden van droogte.

De basis voor een digitale proeftuin werd gelegd tijdens het DigiShape Droogte-webinar (bron: Deltares).