Wetterskip bouwt eerste circulaire gemaal van Fryslân

Wetterskip Fryslân gaat het nieuwe gemaal Kalverdijkje in Leeuwarden
volledig circulair bouwen. Bij circulair bouwen draait het om slim gebruik van
grondstoffen, producten en goederen, waardoor deze oneindig kunnen
worden hergebruikt. Wetterskip verwacht in februari 2021 van start te gaan
met de voorbereidende werkzaamheden. De daadwerkelijke bouw begint
vanaf de zomer van 2021. Met de komst van het nieuwe gemaal Kalverdijkje
houden de inwoners van Leeuwarden ook in de toekomst droge voeten.

Wetterskip Fryslân heft de gemalen Schieringerweg en Tolhuis in Leeuwarden op en
voegt de peilvakken van de twee gemalen samen. Door het samenvoegen van beide
peilvakken is het mogelijk één nieuw vispasseerbaar gemaal, het Kalverdijkje, te
bouwen. Dit wordt het eerste circulaire gemaal van het waterschap. Wetterskip daagt
aannemers en ingenieursbureaus uit het eerste volledig circulaire gemaal te bouwen.
Met dit innovatieve project wil het waterschap leren voor de bouw van toekomstige
bouwwerken.

Wat is circulair bouwen?
Bij circulair bouwen wordt het principe van circulariteit toegepast. Dit betekent dat bij
de bouw zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen worden gebruikt en zo weinig
mogelijk vervuiling plaatsvindt. Hierbij wordt naar de hele keten gekeken, dus niet
alleen naar materialen. Dat betekent van het ontwerp tot de bouw en exploitatie van
het gebouw.

Bij circulair bouwen komt veel kijken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
natuurlijke en herbruikbare bronnen. Eindige bronnen worden zo efficiënt mogelijk
toegepast. Gebruikte materialen worden bij een eventuele sloop weer hergebruikt.

Investeren in duurzame wereld
‘Mei de bou fan in sirkulêr gemaal draacht Wetterskip Fryslân by oan in duorsume
wrâld’, aldus Annet van der Hoek, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.
‘De feroaring fan it klimaat hat in grutte ynfloed op de taken fan ús wetterskip. It
seewetter komt heger te stean en troch ekstreme delslach moat mear wetter ôffierd
wurde’, zegt Van der Hoek die onder meer innovatie, stedelijk water en duurzaamheid
in haar portefeuille heeft.

Gemalen in Fryslân
Een netwerk van bijna 1.000 gemalen, 5.400 stuwen en ongeveer 5.000 inlaten zorgen
in het werkgebied van Wetterskip Fryslân voor het gewenste waterpeil in sloten,
kanalen en meren. Dat betekent dat er wordt ingegrepen bij teveel, maar ook bij te
weinig water. Is er een tekort aan water, dan wordt er extra water binnen gelaten. Een
overschot aan water wordt afgevoerd via spuisluizen en gemalen.