Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt één van de grootste groengasleveranciers

Waterschap Amstel Gooi en Vecht

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt één van de grootste groengasleveranciers van Nederland Groengasinstallatie in westelijk havengebied van start.

De groengasinstallatie in het westelijk havengebied (RWZI-West) heeft het eerste groengas aan het aardgasnet geleverd. Deze installatie is in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gebouwd door Waternet, in samenwerking met DMT en OrangeGas. De testperiode is inmiddels gestart en de komende tijd wordt de levering geleidelijk opgevoerd tot 9,7 miljoen m3 per jaar. Daarmee wordt het waterschap één van de grootste groengasleveranciers van Nederland.

In de groengasinstallatie wordt ruw biogas afkomstig van de rioolwaterzuivering omgezet in groengas, een duurzaam alternatief voor aardgas. Groengas is niet alleen geschikt voor het aardgasnet, maar kan ook gebruikt worden als brandstof voor (vracht)auto’s. Het waterschap levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en verduurzaming van de metropoolregio Amsterdam.

Stap op weg naar circulaire economie
Waterschapsbestuurder Sander Mager: ‘Door de productie van groengas leveren we, vanuit één van onze kerntaken, een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en de circulaire economie van de metropoolregio Amsterdam. Groengas is ook heel aantrekkelijk en goedkoop in het gebruik omdat we gebruik maken van de bestaande infrastructuur’.

Zuiveringsslib wordt groengas
Het waterschap is verantwoordelijk voor het zuiveren van het afvalwater van inwoners en bedrijven. Dit gebeurt onder andere op de rioolwaterzuivering in het westelijk havengebied. Na het zuiveren van dit afvalwater blijft er zuiveringsslib achter. Dit zuiveringsslib wordt vergist tot biogas, de resterende niet vergistbare slibfractie wordt daarna verbrand. Het biogas bestaat uit methaangas en CO2. In de groengasinstallatie wordt CO2 uit het biogas gehaald. Zo blijft er groengas over. Dit heeft dezelfde calorische waarde als aardgas. Groengas heeft dezelfde kwaliteit als aardgas, en  is daarmee een duurzaam alternatief.

Duurzame toepassing
Via een tussenpartij biedt het waterschap het groengas straks aan bij brandstofstations in de regio. Het gas kan ook worden ingezet om met name ‘oude wijken’ te verwarmen waar het minder makkelijk is om van het gas af te komen. Dit past in de ‘transitievisie Warmte’ van de gemeente Amsterdam. 30% van het groengas kan hiervoor gereserveerd worden. Het groengas wordt ook door het waterschap gebruikt als brandstof voor auto’s. Bij het produceren van groengas ontstaat tevens zuiver CO2 dat duurzaam kan worden ingezet in de glastuinbouw.

Bouw en exploitatie
De bouw van de groengasinstallatie is in maart 2020 van start gegaan. De ontwikkeling en bouw hebben 9,6 miljoen euro gekost. Het waterschap is verantwoordelijk voor schoon, veilig en voldoende water. Omdat het waterschap de kennis en kracht van de markt optimaal wil benutten vult het waterschap, na de bouw, ook de exploitatie samen in met DMT en OrangeGas. Het waterschap blijft volledig eigenaar van de installatie.

Voor meer informatie over de werking van de groengasinstallatie:

Lees meer nieuws uit de watersector.