Een sloot in de polder Rijnenburg. (foto: HDSR).

Voor het bouwen van woningen in Utrecht is de polder Rijnenburg niet de meest voor de hand liggende locatie. Rijnenburg komt bij een dijkdoorbraak van de Lek of Hollandse IJssel snel onder water te staan. De waterdiepte varieert dan van 0,5 tot 2,5 meter. Dat schrijft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) in een brief aan minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen.

Aanleiding voor de brief is het versnellen van de aanpak van het woningtekort. Daarbij wordt Utrecht zuid-west genoemd, waarmee ook polder Rijnenburg in beeld komt. Deze locatie is onderwerp van discussie in de regio, die zelfs tot in de Tweede Kamer gevoerd wordt. Het hoogheemraadschap wil via de brief overwegingen meegeven vanuit het perspectief van waterhuishouding en de gevolgen van klimaatverandering.

Hooggelegen woningen

Volgens HDSR kan bouwen in de polder wel, maar dan moeten woningen op de hogere delen komen te staan en moet ook de kwetsbare infrastructuur hoog worden aangelegd. ‘De hoge delen in het zuiden van de polder zijn daarom de beste plek om te bouwen; de lagere delen in het noorden zijn het meest geschikt voor waterberging’, schrijft

Klimaatbestendig

De brief van het college is het resultaat van een motie die het algemeen bestuur van het waterschap op 4 maart unaniem aannam. Daarin riepen de leden van het algemeen bestuur het college op om vóórdat rijk, gemeente en provincie afspraken maken over woningbouw in Rijnenburg, uitgangspunten voor een klimaatbestendig watersysteem te geven. HDSR wil vanaf het begin van de planontwikkeling betrokken worden bij eventuele woningbouw in Rijnenburg en de Ruimtelijke Strategie Utrecht. Zo kan een robuust en veilig watersysteem worden gerealiseerd.