In grote delen van Nederland daalt de bodem, waardoor bijvoorbeeld wegen verzakken (foto: Platform Slappe Bodem / Vincent Basler).

Het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) gaat in opdracht van Rijkswaterstaat een verkenning doen naar standaarden voor ophoogmaterialen tegen bodemdaling. Deze standaarden zouden de kwaliteit van innovatieve ophoogmaterialen moeten garanderen, maar OSKA gaat eerst inventariseren welke standaarden al bestaan en op welke punten overheden, bedrijven en kennisinstellingen eenduidige afspraken wensen over de eigenschappen van dergelijke ophoogmaterialen.

In grote delen van Nederland daalt de bodem, waardoor bijvoorbeeld wegen en huizen verzakken. Klimaatverandering versterkt dit proces. Met innovatieve ophoogmaterialen kan bodemdaling worden verminderd. Standaarden kunnen bijdragen aan het garanderen van de kwaliteit van innovatieve ophoogmaterialen.

Rapport met aanbevelingen
Om tot goede standaarden te komen, gaat OSKA eerst verkennen op welke punten overheden, bedrijven en kennisinstellingen behoefte hebben aan eenduidige afspraken over de eigenschappen van innovatieve ophoogmaterialen. Ook zal het tijdens de verkenning in beeld brengen welke standaarden er al zijn en wat daarin geregeld is. De bevindingen uit de verkenning worden verwerkt in een rapport met aanbevelingen om standaarden aan te passen of te ontwikkelen. Het rapport zal de opstap vormen om uiteindelijk de standaarden ook echt te gaan aanpassen. Het uiteindelijke doel is dat innovatieve ophoogmaterialen grootschalig op een verantwoorde en effectieve manier kunnen worden toegepast.

Samenwerkingsverband
OSKA ontwikkelt de standaarden niet zelf, maar zet de ontwikkeling ervan in gang. In OSKA werken overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en de standaardisatie-organisaties CROW, ISSO, NEN en RIONED met elkaar samen. Zij willen bevorderen dat nieuwe inzichten over de effecten van klimaatverandering en klimaatadaptatie in nieuwe en bestaande standaarden snel een plek krijgt en dat deze aangepaste standaarden worden opgeschaald.

Verkenning start binnenkort
Begin 2021 start de werkgroep met de verkenning. Daarbij ligt de focus op het gebruik van innovatieve ophoogmaterialen bij de aanleg van infrastructuur in stedelijk en landelijk gebied, met aandacht voor milieuhygiënische eisen. Om de vergelijking van materialen of technieken mogelijk te maken, kijkt de werkgroep onder andere naar bestaande standaarden voor de beoordelingsmechaniek van technieken met neveneffecten.