waterschapslasten
foto: Pixabay

Vereniging Eigen Huis roept minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat op om het voorstel van de Unie van Waterschappen voor gedifferentieerde tarieven ongewijzigd over te nemen en zo snel mogelijk in te voeren. Alleen met aparte tarieven voor woningen en bedrijfspanden kunnen de waterschapslasten eerlijker worden verdeeld. Een oude ontwerpfout in het belastingstelsel wordt hiermee gerepareerd, stelt de VEH.

Door grote verschillen in de ontwikkeling van de WOZ-waarde tussen woningen en bedrijfsgebouwen komt een steeds groter deel van de waterschapslasten voor rekening van huishoudens. Een voorstel van de Unie van Waterschappen voor een eerlijker lastenverdeling is eind vorig jaar door de besturen van alle 21 Nederlandse waterschappen unaniem aangenomen.

VNO-NCW en MKB-Nederland nemen afstand van het voorstel om verschil te kunnen maken tussen tarieven voor woningen en bedrijfspanden. De ondernemersorganisaties willen daarmee de weeffout, waar ondernemers baat bij hebben, in stand houden, stelt VEH.

Eigenaren van gebouwen (woningen en niet-woningen) betalen nu hetzelfde tarief aan watersysteemheffing (de heffing voor ‘droge voeten’). De Unie voor Waterschappen wil dit veranderen vanwege de gestegen WOZ-waarde van woningen. Huiseigenaren zijn daardoor meer gaan betalen. De Unie wil waterschappen de mogelijkheid bieden om dat te ‘compenseren’ met lagere tarieven voor woningen, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland

Profijtgedachte

De ondernemersorganisaties vinden dat een ‘onjuist’ argument dat in strijd is met de voor deze heffing geldende profijtgedachte. “Hoe hoger de waarde, hoe groter het belang van de eigenaar bij goed waterbeheer door het waterschap. Zo’n ingreep zou thuishoren in een fundamentele herziening van het waterschapbestel. Die is nu niet aan de orde.”

Aangezien de belastingopbrengst van de categorie ‘eigenaren van gebouwen’ maar voor 18 procent door bedrijven wordt opgebracht, zou volgens de ondernemingsorganisaties een kleine groep ondernemers met substantieel hogere tarieven worden geconfronteerd. “Een grote lastenverzwaring dreigt voor met name mkb-bedrijven. Uit ervaring weten we dat van een dergelijke mogelijkheid tot tariefdifferentiatie ook daadwerkelijk gebruik zal worden gemaakt. Zo ver moet het niet komen. In het nog komende wetgevingstraject moet het voorstel wat ons betreft niet worden meegenomen.”

Huishoudens

Consequentie van het bestaande belastingstelsel is dat de huidige waterschapslasten, en ook toekomstige investeringen, vooral voor rekening komen van huishoudens. Karsten Klein, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis: “Dit is onacceptabel, huishoudens draaien nu al op voor 80% van de opbrengsten van de watersysteemheffing. Dat zal nog hoger worden omdat het verschil in WOZ-waarden van woningen en bedrijfspanden de komende jaren alleen maar groter wordt. Als er dan nog steeds geen onderscheid wordt gemaakt in tarieven worden de verhoudingen in waterschapslasten nog schever.”

Lastenverdeling uit het lood

Oorzaak van disbalans in lastenverdeling is de ontwikkeling van de WOZ-waarde waarop de waterschapsbelasting is gebaseerd. Tussen 2015 en 2021 steeg de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met bijna 36%, terwijl die van bedrijfspanden juist iets meer dan 2% daalde. Zo ging in 2020 de WOZ-waarde van woningen gemiddeld met 7,3% omhoog, waardoor de aanslag dit jaar voor huiseigenaren hoger is. De WOZ-waarden van bedrijfspanden bleef dat jaar gemiddeld gelijk. Waterschappen mogen nu geen onderscheid maken tussen tarieven voor woningen en bedrijfspanden. Daardoor betalen huishoudens een steeds groter deel van de waterschapslasten, terwijl eigenaren van bedrijfspanden worden gespaard. Gemeenten kunnen wel onderscheid maken in de OZB-tarieven voor woningen en bedrijfspanden. Een hogere WOZ-waarde kan daardoor worden gecompenseerd met een lager belastingtarief.

AWP verheugd met steun

“De AWP is verheugd met de steun van Vereniging Eigen Huis voor ons voorstel voor aparte tarieven voor woningen en niet-woningen. Want hoe harder de huizenprijzen stijgen, hoe minder de bedrijven bijdragen aan droge voeten”, reageert Hans Middendorp van de AWP. “Als de Tweede Kamer nu doorpakt, kan die weeffout worden opgelost. Dat zou dan in 2023 tot een kleine verlaging van de waterschapsbelasting voor inwoners moeten leiden. Ook huurders profiteren hier indirect van, omdat de verhuurder minder waterschapsbelasting hoeft te betalen. AWP en WN hebben hier lang voor gepleit.”

 

Meer nieuws uit de watersector