De neerslagtekorten in het beheersgebied van Vechtstromen zijn afgelopen zomer fors opgelopen en die tekorten zijn nu nog lang niet ingehaald (foto: Vechtstromen).

Waterschap Vechtstromen houdt zoveel mogelijk stuwen voorlopig nog op de ‘zomerstand’, met name op de hogere zandgronden. Daarmee wil het waterschap de grondwatervoorraden in het gebied aanvullen en waar mogelijk zelfs extra buffers creëren. Gezien de weersverwachting voor de komende week, stelt Vechtstromen dat het neerslagtekort de komende week waarschijnlijk met enkele millimeters zal afnemen.

De neerslagtekorten in het beheersgebied van Vechtstromen zijn afgelopen zomer fors opgelopen en die tekorten zijn nu nog lang niet ingehaald. Op weerstation Twenthe was het neerslagtekort op 10 november 232 mm, meldt het waterschap. Gemiddeld (over de jaren 1987-2019) ligt het tekort daar rond deze tijd van het jaar op circa 25 mm. Op weerstation Hoogeveen ligt het neerslagtekort nu op 149 mm, terwijl daar gemiddeld rond deze tijd geen tekort meer is. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden. De exacte neerslaghoeveelheden kunnen lokaal sterk verschillen.

Veel stuwen op hoge stand
“Om de grondwatervoorraden aan te vullen en waar mogelijk een extra buffer te creëren, hebben we de komende maanden nog veel regen nodig”, geeft het waterschap aan op zijn website. “Daar waar het niet voor wateroverlast kan zorgen, staan veel van onze stuwen nog steeds in een hoge stand, waardoor de waterstanden relatief hoog zijn. Dit doen we om ervoor te zorgen dat er meer water vanuit de watergang in de bodem wordt geduwd. Ook zorgt de relatief hoge waterstand in de watergang voor ‘tegendruk’, zodat regenwater dat in de bodem is doorgedrongen niet zo eenvoudig weer richting de sloot kan wegstromen.”

Geen wateroverlast
Het waterschap benadrukt dat de stuwen alleen in een hoge stand staan in gebieden waar dat nodig is en qua risico op wateroverlast ook mogelijk is. Dit zijn over het algemeen de stuwen op de hoge zandgronden en in gebieden waar de grondwaterstand nog steeds laag is.