Van Dam: maatwerk mestbeleid nodig om doelen KRW te halen

Maatwerk in het mestbeleid is nodig om de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen. De Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater speelt hierbij een essentiële rol. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de invulling van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn moet zorgen voor een schoner grond- en oppervlaktewater. Daarom wil Van Dam in het toekomstige mestbeleid de uitstoot van stikstof en fosfaat afkomstig uit de landbouw aan banden leggen.
Hierbij ziet hij een grote rol weggelegd voor de maatregelen uit de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Dat richt zich op het terugdringen van de emissies naar water van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnen, de bescherming van grondwater als bron van drinkwater en de verbetering van de ecologische kwaliteit van de grote wateren.

Fosfaatnormen aanpassen

Van Dam schrijft onder meer dat hij de fosfaatgebruiksnormen voor agrariërs wil aanpassen. De categorieën ‘laag’’en ‘neutraal’ blijven. De categorie ‘hoog’ (meer fosfaat bemesten dan gemiddeld) zal worden aangescherpt om het risico op uitspoeling tegen te gaan.
Daarnaast wil Van Dam nitraatuitspoeling verminderen bij grondwaterwinningen voor drinkwaterproductie. Hoe dat precies moet gebeuren, laat hij de komende vier jaar over aan agrariërs, drinkwaterbedrijven, provincies en het Rijk die hierover in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer afspraken hebben gemaakt.
Wanneer uit de monitoring van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoet Water blijkt dat er op 1 januari 2019 onvoldoende voortgang is geboekt, kijken het Rijk en de provincies welke maatregelen nodig zijn om mest-gerelateerde knelpunten in de drinkwaterwinningen op te lossen.

Weinig nieuws

Vewin stelt in een reactie dat er weinig nieuws in de brief staat ten opzichte van de vorige voortgangsbrief. De vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland vindt het positief dat Van Dam aandacht besteed aan de noodzaak om nitraatuitspoeling te verminderen bij grondwaterwinningen voor drinkwaterproductie. De brief geeft volgens Vewin echter geen duidelijkheid over de manier waarop de nitraatuitspoeling verminderd zal worden. Concrete maatregelen ontbreken nog, stelt Vewin.

Maatregelen

De drinkwaterbedrijven vragen de overheid om in het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn drie maatregelen op te nemen. Zo moet de nitraatnorm van 50 mg/l gemiddeld voor het ondiepe grondwater specifiek gelden voor intrekgebieden van grondwaterwinningen voor drinkwaterproductie. Daarnaast pleit Vewin voor maatregelen voor grondwaterbeschermingsgebieden om zo de kwaliteitsdoelen in het grondwater te halen. Verder wil de vereniging een nationaal kader als basis voor regionaal maatwerk waarbij zowel verplichte als vrijwillige maatregelen worden vastgelegd en in grondwaterbeschermingsgebieden adequaat gehandhaafd wordt.

Lees hier de Kamerbrief