De rwzi in Simpelveld, gebouwd volgens het modulaire Verdygo-concept, is voor het onderzoek uitgerust met een poederkooldoseringsinstallatie (foto: Maartje van Berkel).

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is gestart met een proef om meer medicijnresten en andere microverontreinigingen uit afvalwater te verwijderen. Voor het eerst wordt de toepassing van poederkooldosering in combinatie met de biologische Nereda-zuiveringstechnologie onderzocht. De proef, die circa 14 maanden zal duren, wordt uitgevoerd op zuiveringslocatie Simpelveld. De zuiveringsinstallatie daar is gebouwd volgens het modulaire Verdygo-principe.

In de biologische Nereda-zuivering worden de medicijnresten deels uit het afvalwater verwijderd met behulp van bacteriën. Vervolgens zal poederkool worden toegevoegd aan het zuiveringsproces. De medicijnresten binden zich aan de poederkool en worden samen met het slib afgevoerd. Bij een eerder onderzoek met poederkool bleken twee keer zoveel medicijnresten uit het water te zijn verwijderd: 80 procent in plaats van 40 procent. Nu wordt poederkooldosering voor het eerst in de praktijk toegepast met de Nereda-technologie.

Keuze voor Simpelveld
De keuze voor rwzi Simpelveld is gemaakt om meerdere redenen. Ten eerste omdat hier de Nereda-technologie wordt toegepast. Maar er zijn meer argumenten. Een daarvan is dat het gezuiverde water wordt geloosd op de ecologisch gevoelige Eyserbeek. De bijdrage van het geloosde effluent op de afvoer van de beek bedraagt meer dan 50 procent. Medicijnresten kunnen hier dus een grotere impact hebben dan op andere, minder kwetsbare plekken. De Eyserbeek stroomt verder stroomafwaarts door een waterwingebied van Waterleidingbedrijf Limburg. Vanuit het voorzorgprincipe is het daarom gewenst dat dit water zo schoon mogelijk is. En last but not least is de zuiveringsinstallatie in Simpelveld de eerste installatie in Nederland die is gebouwd volgens het Verdygo-principe. Verdygo is een door WBL zelf ontwikkelde modulaire ontwerp- en bouwmethodiek voor zuiveringsinstallaties. Dankzij de modulaire bouwwijze kunnen zuiveringsinstallaties eenvoudig worden uitgebreid met nieuwe modules, zoals in dit geval een module voor medicijnrestenverwijdering.
Tekst loopt door onder de foto

poederkool
Door de ecologisch kwetsbare Eyserbeek stroomt een grote hoeveelheid effluent van rwzi Simpelveld (foto: Maartje van Berkel).

Veelbelovende verwijderingstechnieken
De pilot met poederkooldosering maakt deel uit van het landelijk Innovatieprogramma ‘Microverontreinigingen uit afvalwater’ (IPMV) van STOWA, het kenniscentrum voor de waterschappen. Dit programma richt zich op veelbelovende verwijderingstechnieken, of mogelijke verbeteringen van bestaande technieken die waterschappen kunnen toepassen. In het project werkt WBL (een dochter van Waterschap Limburg) samen met Royal HaskoningDHV, de ontwikkelaar van de Nereda-technologie.