containers op Noordzee

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor het Panamese containerschip MSC ZOE 342 containers op de Noordzee ten noorden van het Nederlandse Waddengebied. De Onderzoeksraad voor Veiligheid deed hier vervolgens onderzoek naar, dat leidde tot een reeks aanbevelingen. Uit reactie van de minister van IenW en van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) blijkt dat de aan hen gerichte aanbevelingen grotendeels zijn of worden opgevolgd.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde uit het onderzoek dat een vergelijkbaar voorval in de toekomst opnieuw kan plaatsvinden en dat het Waddengebied beter beschermd moet worden. Specifiek gaat het hier om de twee vaarroutes ten noorden van de Waddeneilanden. De aanbevelingen van de Raad gaan over een internationale aanpak om containerverlies te voorkomen, een aanpak in Nederland op korte termijn en het verbeteren van inzicht in routespecifieke risico’s ten noorden van de Waddeneilanden.

Aanbevelingen nationaal en internationaal

De minister van IenW heeft internationaal, in samenwerking met Duitsland, Denemarken en andere EU-lidstaten, diverse acties en initiatieven ondernomen om containerverlies bij de Waddeneilanden te voorkomen. Veel van de voorgestelde maatregelen kunnen in 2022 of 2023 worden gerealiseerd.
Een bredere analyse van de mate waarin internationale regelgeving mogelijk is achtergebleven bij de schaalvergroting in de containervaart, vergt hoogstwaarschijnlijk nog meer tijd. Het benutten van de PSSA1- status van het Waddengebied, zoals staat beschreven in voorstellen voor beschermende maatregelen in IMO-verband, wordt beperkt uitgevoerd. De richtlijnen van de IMO voor PSSA’s bieden ruimte voor meer soorten maatregelen dan alleen aanpassing van technische standaarden. Zo is een van de mogelijke beschermende maatregelen: “adoption of ships’ routing and reporting systems near or in the area”. De Raad geeft de minister in overweging om de voorstellen in IMO-verband op dit punt nog te versterken.

Meer informatie naar rederij en kapitein

Ook op nationaal niveau heeft de minister acties in gang gezet. Rederijen en kapiteins van grote containerschepen worden via verschillende kanalen actief geïnformeerd. Bijvoorbeeld over de, uit onderzoek naar voren gekomen, vier hydrodynamische fenomenen op de twee vaarroutes bij de Waddeneilanden.

Ook is er een actieve opvolging van de aanbeveling aan de KVNR. Ook deze aanbeveling heeft een internationaal karakter, waardoor het enige tijd duurt voordat resultaten zichtbaar zijn.

Lange termijn

De internationale aanpak die nodig is om de risico’s van containerverlies met maatregelen beter te beheersen vergt een aantal jaren. De Raad moedigt de minister aan komende jaren vasthoudend te blijven in het realiseren van de doelen van de aanbevelingen, zowel internationaal als nationaal. Zonder de samenhang met de opvolging van de aanbevelingen van het internationale onderzoek naar de toedracht van het voorval met de MSC ZOE uit het oog te verliezen.
Nationaal is het belangrijk om op korte termijn formeel en financieel stevig de extra Kustwachttaken te positioneren, met betrekking tot het infomeren en adviseren van de scheepvaart, om de risico’s op containerverlies te verkleinen.

De volledige reactie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op de opvolging van de aanbevelingen is te vinden op de onderzoekspagina.