Eerste onttrekkingsverboden 2019 waterschap Brabantse Delta (foto: Brabantse Delta).

Na waterschap Brabantse Delta en waterschap Vallei en Veluwe heeft nu ook waterschap Limburg een verbod ingesteld op het gebruik van oppervlaktewater. Het verbod in Limburg gaat 7 juni om 12.00 in en geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2019.

Door de droogte van 2018 en een drogere winter en tot nu toe relatief droog voorjaar, zijn de afvoeren van de beken te laag, meldt het waterschap Limburg. Met het instellen van het verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen, acute schade in beken tegen te gaan en zorgen voor voldoende watervoorraad in de aanloop naar de zomer. Het verbod op onttrekken van water geldt niet alleen voor de agrarische sector. Zo is ook het sproeien van tuinen vanuit beken en sloten verboden. Hetzelfde geldt voor het beregenen van sportveld.

Maatregelen
Het waterschap houdt ook de komende tijd het water vast in de beken door stuwen op te zetten en zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe te voeren. Ze roept op om zuinig te zijn met het beschikbare water. Door droogte gaat ook vaak de waterkwaliteit achteruit. Ondiep water warmt sneller op en heeft een lager zuurstofgehalte waardoor vissterfte kan ontstaan. Doordat concentraties van opgeloste voedingsstoffen en bacteriën toenemen, komen blauwalg en botulisme vaker voor.

Vallei en Veluwe
Waterschap Vallei en Veluwe verbiedt vanaf woensdag 5 juni het gebruik van oppervlaktewater uit sloten, beken en kanalen. Ook op de zangronden rond Tilburg, Breda en Bergen op Zoom in het gebied van waterschap Brabantse Delta geldt vanaf 3 juni een vergelijkbaar verbod. Het betekent dat oppervlaktewater niet gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld industrieel gebruik, landbouw en het besproeien van bomen en sportvelden.

Het verbod geldt voor het gehele werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe met uitzondering van de gebieden waar water kan worden ingelaten vanuit de IJssel, Nederrijn of randmeren. Het grond- en oppervlaktewatersysteem heeft zich met name op de hogere zandgronden na de lange periode van droogte van afgelopen zomer nog onvoldoende kunnen herstellen, stelt het waterschap.

Oplopend neerslagtekort
Door het oplopend tekort aan neerslag en de toename van de verdamping stagneert volgens het waterschap de afvoer van meerdere watergangen en daalt het waterpeil. Door nu een onttrekkingsverbod in te stellen, kan het waterschap meer water vasthouden om zo de grondwaterstanden weer aan te vullen. Zo wik het het waterschap verslechtering van de waterkwaliteit en onherstelbare schade aan de natuur voorkomen.

Eerste ontrekkingsverboden
Waterschap Brabantse Delta stelde 3 juni 2019 vanwege droogte de eerste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater van dit seizoen in. Het waterschap stelt
volgens een bericht op de website alles in het werk om verdroging zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit gebeurt door in hoger gelegen gebieden water vast te houden door stuwen op te trekken en in lager gelegen gebieden water binnen te laten door sluizen open te zetten. Het waterschap voert zelf al sinds de droogte van vorig jaar maatregelen uit om water in het gebied vast te houden en zo de grondwatervoorraad aan te vullen. De stuwen zijn de hele winter in het gebied hoger ingesteld. Met agrariërs en terreinbeheerders zijn de mogelijkheden verkend om water zoveel mogelijk vast te houden.

Actie Drempel tegen Droogte
Het waterschap heeft begin 2019 de actie Drempel tegen Droogte gelanceerd. Een actie waarbij grondgebruikers op de hogere zandgronden één of meerdere drempels (planken) aan kunnen vragen om in de sloten op hun eigen percelen te plaatsen. Ook die maatregel is bedoeld om extra water vast te houden in de kleinere sloten. Ondanks alle maatregelen is het waterschap toch genoodzaakt om nu de eerste onttrekkingsverboden in te stellen.