Omgevingswet verhuist naar ministerie van Binnenlandse Zaken

De Nationale Omgevingsvisie en de Omgevingswet verhuizen van het ministerie van IenM naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat tekent Waterforum op uit betrouwbare bron. Ook is de verdeling van de portefeuilles bekend op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Minister Cora van Nieuwenhuizen neemt het beleidsterrein Water over van haar voorgangster Melanie Schultz van Haegen.

Onder kabinet Rutte III worden behoorlijk wat ministeries op de schop genomen. Het ministerie van IenM lijkt daar deels de dupe van te worden, nu ‘Klimaat’ en de uitvoering van de Omgevingswet naar andere ministeries verhuizen. Ofschoon het woord ‘Milieu’ uit de naam van het ministerie gaat verdwijnen, nu dat wordt omgedoopt in het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, blijven de milieutaken wel gewoon bij dit departement. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven zal Milieu onder haar hoede nemen, evenals de Spoorwegen. Minister Cora van Nieuwenhuizen gaat zich bezighouden met Water, Luchtvaart (Schiphol) en de Wegeninfrastructuur. Van Nieuwenhuizen heeft ervaring als bestuurder in deze sectoren. Van april 2007 tot mei 2010 was zij gedeputeerde in Noord-Brabant, belast met onder meer mobiliteit, infrastructuur, waterwegen, havenschap Moerdijk, Eindhoven Airport en toezicht op waterschappen.

Spannend constituerend beraad
Overigens is de naamsverandering binnen het ministerie niet met veel enthousiasme ontvangen. Het lijkt erop dat diverse hoge ambtenaren er bij het kabinet voor zullen pleiten om deze niet door te voeren. Dat maakt het zogeheten ‘constituerend beraad’ op woensdag 25 oktober nog spannend. Dat constituerend beraad is namelijk de eerste keer dat de kandidaat-ministers gezamenlijk bij elkaar komen. De vergadering is vooral bedoeld om procedurele afspraken te maken over de precieze beleidsterreinen van de aanwezige ministers en hun staatssecretarissen. De kandidaat-ministers schuiven aan tafel met in hun achterzak een wensenlijstje dat is opgesteld door de ambtelijke leiding van hun toekomstige departement. Pas donderdag tijdens de beëdiging in paleis Noordeinde zal dus duidelijk worden of het departement definitief verder door het leven gaat als ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Minister Cora van Nieuwenhuizen neemt de Waterportefeuille over van haar partijgenoot Melanie Schultz van Haegen (foto: Wikimedia Commons).

Het beleidsterrein Klimaat verhuist naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar het gaat dan met name om klimaatmitigatie, dus aan energie en broeikasgassen gerelateerde zaken. De uitvoering van het Deltaprogramma, die valt onder klimaatadaptatie, blijft bij IenW.

‘Kindje’ van Melanie Schultz van Haegen
Opmerkelijk is dat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de Omgevingswet, die in 2021 van kracht moeten worden, nu worden overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hoewel dat ministerie officieel al bij beide betrokken was, gold IenM-minister Melanie Schultz van Haegen in dezen toch als de kartrekker. Zij stuurde in februari van dit jaar nog de de startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’ aan de Tweede Kamer. En eind juli maakte ze nog bekend dat de invoering van de Omgevingswet, oorspronkelijk gepland op 1 juli 2019, zal worden uitgesteld. De vraag is of de verhuizing naar een ander departement voor meer vertraging gaat zorgen. Het is nog niet officieel bekend of NOVI en Omgevingswet in de portefeuille komen van de nieuwe minister van BZK, vice-premier Kajsa Ollongren (D66), of van staatssecretaris Raymond Knops (CDA). Het ligt voor de hand dat de D66-minister dit dossier zal oppakken, aangezien zij zeer waarschijnlijk verantwoordelijk wordt voor wonen, bouwen en ruimtelijke ordening.