‘Nog geen universeel toepasbaar systeem voor monitoring klimaatadaptatie’

Ter ondersteuning van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verkend of in het buitenland systemen zijn ontwikkeld die de voortgang en het effect monitoren van maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie. Een universeel toepasbaar systeem bestaat nog niet, maar inhaken op internationale kennisnetwerken is een stap in de goede richting.

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) beoogt dat Nederland in 2050 op een zo waterrobuust en klimaatbestendig mogelijke manier is ingericht. Het programma is bezig een systeem op te zetten om de voortgang en het effect (‘output en outcome’) van die ruimtelijke adaptatie te monitoren. Het PBL is hierbij betrokken en heeft in dat kader een quickscan uitgevoerd van monitoringsystemen voor klimaatadaptatie elders in Europa. Het eindrapport met een voorstel voor output- en outcome-indicatoren komt later dit jaar beschikbaar.

Grote variatie aan methoden
De meeste landen en steden zitten nog in de beginfase van de implementatie van hun adaptatiestrategieën en opbouw van hun monitoring- en evaluatieprogramma’s. De focus van de huidige m&e-programma’s ligt volgens het PBL vaak op de monitoring van de uitvoering van procesafspraken, en nog beperkt op die van de realisatie van maatregelen (output), en de effecten daarvan (outcome). Er wordt hierbij door de landen en steden een grote variatie aan methoden gebruikt. Daarom komt het PBL tot de conclusie dat er nog geen sprake is van een universeel toepasbaar m&e-systeem, inclusief indicatoren.

Kenniswinst mogelijk door aansluiting op internationale netwerken
In de komende decennia zullen elders relevante monitoringsystemen voor klimaatadaptatie worden opgezet, die van nut kunnen zijn voor het DPRA. Bijvoorbeeld over de toepasbaarheid, effectiviteit en mogelijke kosten van adaptatiemaatregelen en over mogelijke monitoringsindicatoren voor output en outcome. Goede aansluiting op deze internationale netwerken kan een effectieve bijdrage leveren aan de in Nederland benodigde kennisontwikkeling, stelt het Planbureau.