Boeren op hoge zandgronden die hun weilanden in april willen beregenen, mogen dat waarschijnlijk niet met grondwater doen (foto: Rijkswaterstaat / Henri Cormont).

De waterschappen op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland verwachten dat zij al in april onttrekkingsverboden moeten instellen voor boeren die grondwater willen gebruiken om grasland te besproeien. Door de droogte van afgelopen jaar zijn de grondwaterstanden nog altijd erg laag en de vooruitzichten voor de komende periode zijn niet gunstig.

De waterschappen verwachten daarom dat voor agrariërs het komend groeiseizoen minder water beschikbaar is dan normaal gesproken. De uitzonderlijke droogte van het afgelopen jaar laat nog steeds zijn sporen na. Bij waterschap Aa en Maas is er bijvoorbeeld nog altijd sprake van 30 procent droogval van beken en sloten. Dit is ongekend voor januari. Ook op de hoge Twentse zandgronden en de Hondsrug in Drenthe – het gebied van waterschap Vechtstromen – is de situatie nog zorgelijk. Vechtstromen stelde op 11 januari vast dat de gemiddelde grondwaterstand nog 210 millimeter lager was dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Op sommige plekken stond het zelfs meer dan een meter lager.

Grondwaterstanden blijven voorlopig laag
Er is de afgelopen maanden onvoldoende neerslag gevallen om de lage grondwaterstand in hoog Nederland aan te vullen. De kans dat de grondwaterstanden op 1 april weer op normale waarden staan, is volgens de waterschappen zeer klein. Daarom verwachten ze dat ze waarschijnlijk al in april grondwateronttrekkingsverboden moeten instellen voor boeren die willen beregenen, zo meldt de Unie van Waterschappen op haar website.

In Noord-Brabant is de grondwaterstand op veel plaatsen nog erg laag (oranje = droog, rood = erg droog) en de verwachting is dat dat bij het begin van het groeiseizoen op 1 april nog niet is opgelost (bron: Hydronet).

Verschillende maatregelen om water vast te houden
De waterschappen op de hoge zandgronden doen er alles aan om het water zo lang mogelijk vast te houden. Bijvoorbeeld door in sommige gebieden de waterstanden hoger te houden dan normaal gesproken in deze periode van het jaar: met de inzet van duizenden stuwen houden de waterschappen de peilen zo hoog mogelijk. Ook worden agrariërs en andere grondeigenaren opgeroepen om water zoveel mogelijk vast te houden. Waterschap Rijn en IJssel reikt bijvoorbeeld ´duikerafsluiters´ uit, zodat grondeigenaren zelf duikers kunnen afsluiten om water vast te houden.