Oproep: Duikers afsluiten om regenwater vast te houden

Waterschap Rijn en IJssel roept grondeigenaren op om komende winter zo veel mogelijk regenwater vast te houden. Door het afsluiten van drainages en (gedeeltelijk) dichtzetten van duikers kan regenwater de bodem intrekken en wordt het niet via de beken en rivieren afgevoerd. Om dit te stimuleren stelt het waterschap professionele duikerafsluiters ter beschikking aan o.a. agrariërs, landgoedeigenaren, natuur- en terreinbeheerders en particulieren die een greppel of sloot in eigendom hebben.

Eerder al becijferde het waterschap dat de grond- en oppervlaktewaterstanden voor het voorjaar 2019 niet genoeg zullen herstellen in haar beheergebied, tenzij de komende winter evenveel regen valt als normaal in een heel jaar. Daarom heeft het waterschap in de afgelopen weken spoedberaad gevoerd met vertegenwoordigers van natuur- en terreinbeheerders, Vitens, agrariërs (LTO), particuliere landgoedeigenaren en de provincie om te komen tot maatregelen die ertoe leiden dat de komende maanden zoveel mogelijk (regen)water ten goede komt aan het grondwater.

Het afsluiten van duikers in de kleinste watergangen, die niet in eigendom en beheer zijn van het waterschap, is één van de maatregelen. Daarnaast houdt het waterschap onder andere zelf het water langer vast in de grotere watergangen via het stuw- en peilbeheer.

Duikerafsluiters beschikbaar
Het dichtzetten van duikers kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met houten balken of schotten, zandzakken of professionele afsluiters. Geïnteresseerden die deze middelen niet voor handen hebben, kunnen terecht bij het waterschap. Het waterschap stelt duikerafsluiters ter beschikking en helpt indien nodig met plaatsen. Op de website www.wrij.nl/duikerafsluiters kunnen geïnteresseerden zien in welke regio’s het vasthouden van water het meest effectief is en doorgeven waar zij een duiker afgesloten hebben. Ook zijn de duikerafsluiters aan te vragen via deze website.

Samen water vasthouden
Het waterschap houdt water vast via het peilbeheer, zodat zo min mogelijk water afvoert naar de grote rivieren en zo veel mogelijk water in het gebied blijft. Dit betekent dat stuwen in de watergangen worden opgezet en de inlaatmogelijkheden vanuit grotere watergangen als de Berkel en Oude IJssel optimaal worden benut. Het grootste effect heeft het vasthouden, als regenwater overal in de grond kan infiltreren. Daarom heeft het waterschap gevraagd aan terreinbeherende organisaties, gemeenten, natuurbeheerders, agrariërs (via LTO) en particulieren om ook maatregelen te nemen.

Om de grondwaterstanden weer op niveau te krijgen is regen nodig. Gebeurt dit niet dan zal dit volgend voorjaar jaar direct merkbaar zijn. Watergangen worden eerder afvoerloos en vallen eerder droog, de watertemperatuur stijgt sneller en grondwater zal eerder in het seizoen niet meer beschikbaar zijn voor gewassen. Hierdoor zullen de problemen voor de waterkwaliteit, de landbouw en de natuur van afgelopen jaar zich sneller voordoen en mogelijk langer duren.