Het water uit de Rijn wordt gebruikt voor de productie van drinkwater (foto: Wikimedia Commons).

Het voorstel van RIWA-Rijn om in het centraal documentatiesysteem van de internationale Rijncommissie (ICBR) een digitaal vergunningendossier beschikbaar te stellen, is afgewezen. Onlangs liet de commissie per brief aan RIWA weten dat een dergelijk systeem niet te realiseren zou zijn omdat de landen of deelstaten zelf over de vergunningen gaan.

Voor RIWA-directeur Gerard Stroomberg was de uitkomst niet onverwacht, maar wel teleurstellend. “De delegaties in de Rijncommissie hebben ons voorstel uitgebreid met ons bediscussieerd, maar het was ook duidelijk dat er weerstand zat bij sommige stakeholders. Ons voorstel was (en is) uitvoerbaar zonder extra investeringen of aanvullende infrastructuur. Daarom is het jammer Internationale Rijncommissie er niet mee aan de slag is gegaan.”

Betere voorlichting

Volgens de Rijncommissie zou transparantie op Europees niveau moeten worden bepaald. Stroomberg gaf vorig jaar tijdens presentaties bij de ICBR aan dat het nu veel moeite kost om relevante informatie te verzamelen. De ICBR-delegaties hebben overigens wel begrip voor de zorgen van Stroomberg. “Zij gaan zich nu op nationaal niveau of op het niveau van de deelstaten, in de mate van het mogelijke, inzetten om belemmeringen weg te nemen om zo betere voorlichting of publieksparticipatie mogelijk te maken bij geplande lozingen”, schrijft de Internationale Rijncommissie in een brief aan Stroomberg die ook aan de redactie van Waterforum werd gestuurd.

European River Memorandum

De ICBR-delegaties zijn ook van plan om in de werkgroep waterkwaliteit/emissies informatie uit te gaan wisselen over nieuwe ontwikkelingen in verband met de digitale toegankelijkheid van lozingsvergunningen. Stroomberg: ”De Rijnoeverstaten erkennen dat de vergunningverlening tekort schiet en dat er verbetering nodig is. Dat is in elk geval een goed begin. RIWA-Rijn is nu een project gestart om een Aarhus-maatlat te ontwikkelen. Volgens de Aarhus conventie moet milieu-informatie, waaronder vergunningverlening, openbaar zijn zodat het publiek op een zinvolle manier inspraak kan hebben.“ Riwa-Rijn wil met dit project de Rijnoeverstaten inspireren om de transparantie van het proces van vergunningverlening te verbeteren.

Invloed uitoefenen

In de Rijn voldoen nog steeds een groot aantal stoffen niet aan de streefwaarde uit het European River Memorandum, het ERM. Het gaat dan met name om geneesmiddelen en industriële chemicaliën. Stroomberg maakt zich al jaren sterk voor meer transparantie over lozingen in het stroomgebied van de Rijn. Hij probeert ook invloed uit te oefenen op vergunningsaanvragen in het buitenland. Wat er stroomopwaarts gebeurt, heeft namelijk direct gevolgen voor de waterkwaliteit in ons land. Je kunt een stof ook pas monitoren op het moment dat je een vermoeden hebt dat hij in het water aanwezig kan zijn. Omdat er in ons land uit de Rijn drinkwater wordt bereid, is de waterkwaliteit van groot belang.

Betere lozingsvergunningen

Gerard Stroomberg, directeur RIWA-Rijn pleitte eerder op WaterForum online ook voor betere lozingsvergunningen en een strengere handhaving om de concentraties ongewenste stoffen in het Rijnwater verder terug te brengen. Hij is enthousiast over de recente vergunningverlening aan Sitech op Chemelot. Sitech gaf Waterschap Limburg inzicht in alle 630 stoffen die via het afvalwater zouden kunnen worden geloosd. “Zo kunnen de drinkwaterbedrijven de kwaliteit van hun bron veel beter beschermen”, besluit Stroomberg.

U heeft een PREMIUM artikel op WaterForum gelezen. Benieuwd wat dat verder inhoudt? U vindt hier onze uitleg: Uitleg WaterForum online PREMIUM artikelen.