extra geld voor onderhoud en klimaatverandering
Demissionair minister van Financiën benadrukte dat de aanpak van sommige problemen niet kan wachten. (beeld: Tweede Kamer).

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil volgend jaar 3,6 miljard euro investeren in onderhoud, vervanging en renovatie van wegen, vaarwegen, spoor, bruggen en het hoofdwatersysteem. Via het Deltafonds komt er 100 miljoen euro extra beschikbaar voor een klimaatbestendige zoetwatervoorziening. Dat staat in de rijksbegroting die op Prinsjesdag door minister van Financiën Wobke Hoekstra aan de Tweede Kamer werd aangeboden.

Rijkswaterstaat stelde deze week op de website dat er veel te weinig budget voor het in stand houden van infrastructuur beschikbaar is. Zonder investeringen zullen er steeds vaker storingen optreden en spoedreparaties nodig zijn. Volgens brancheorganisaties in de infrasector is er structureel 4 miljard euro per jaar meer nodig dan er nu beschikbaar is. TNO becijferde zelfs dat er de komende decennia 50 miljard extra nodig is. Of de onderhoudsproblemen met een investering van 3,6 miljard kunnen worden opgelost, is dus nog maar de vraag.

Waterwerken

Deltacommissaris Peter Glas berekende dat er de komende vier jaar 800 miljoen euro extra nodig is voor het wegwerken van het tekort op het budget voor beheer en onderhoud van de waterwerken in Nederland. Daarna is er structureel 100 miljoen euro per jaar extra in het Deltafonds nodig. Dat staat in het Deltaprogramma ‘Iedere schop in de grond klimaatbestendig’ dat tegelijk met de begrotingsstukken naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Versnellen uitvoering Deltaprogramma

In zijn aanbiedingsbrief benadruk Glas tegelijkertijd dat het tekort op beheer en onderhoud niet ten koste gaan van nieuwe watermaatregelen om onze laag gelegen delta voor te bereiden op de verandering van het klimaat. “Het is in het licht van de klimaatverandering onverantwoord om vertraging op te lopen bij de uitvoering van het Deltaprogramma. Er is juist een versnelling nodig”, schrijft Glas.

Extra geld voor zoetwatermaatregelen en klimaatverandering

Demissionair minister Barbara Visser trekt voor de periode 2022-2027 voor het Deltaplan Zoetwater eenmalig 100 miljoen euro extra uit. Dat is bovenop de 150 miljoen euro die al in het Deltafonds was gereserveerd. De waterschappen, gemeenten en provincies investeren samen 540 miljoen euro in nieuwe maatregelen die moeten zorgen voor voldoende zoetwater voor drinkwater, landbouw, natuur en industrie. De komende jaren is er dus in totaal 790 miljoen euro beschikbaar voor zoetwatermaatregelen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van sloten en kanalen zodat zoetwater uit de Rijn en Maas beter kan worden gebruikt. Op de zandgronden richt de aanpak zich onder meer op het laten meanderen van beekjes en de inzet van stuwen om het water vast te houden. In het IJsselmeer, worden maatregelen genomen om de zoetwaterbuffer beter te beschermen tegen zout water dat bij de sluizen bij de Afsluitdijk binnendringt. Verder wordt onderzocht of en hoe we andere waterbronnen beter kunnen gebruiken, zoals gezuiverd rioolwater of brak grondwater.

Behandeling van de begroting

Hoekstra verwees tijdens het aanbieden van de begroting naar de urgentie van het nemen van klimaatmaatregelen. De demissionair minister stelde dat het ongebruikelijk is dat een demissionair kabinet dit soort grote investeringen doet. Maar volgens de demissionaire minister van Financiën kan het niet anders. “Hoe langer je wacht, hoe groter het probleem.” Vanaf morgen debatteert de Tweede Kamer over de begroting. De vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat behandelt de IenW-begroting en het Deltaprogramma.

 

Meer nieuws uit de watersector