Rode draad in het Programma Integraal Rivier Management is rivierverruiming. (foto: Rijkswaterstaat).

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat reserveert een bedrag van 375 miljoen euro op de begroting van het Deltafonds voor een Programma Integraal Rivier Management. Extra investeren in rivierverruiming is nodig voor de waterveiligheid, de scheepvaart, ecologische waterkwaliteit, waterbeschikbaarheid, rivierbodemligging en vegetatiebeheer. Op basis van urgentie en investeringsbereidheid kunnen ook regionale opgaven als natuur en ruimte voor wonen, werken en recreatie een plaats krijgen in het programma.

Dat is te lezen in het Deltaprogramma 2019 dat dinsdag 18 september namens het kabinet door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het Deltaprogramma 2019, is voorbereid door deltacommissaris Wim Kuijken, en het bevat jaarlijks concrete maatregelen op het gebied van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie.

Organisatie
Het Programma Integraal Rivier Management (PIRM) wordt ook wel gezien als de opvolger van Ruimte voor de Rivier. PIRM zou, volgens de regering, in 2020 moeten worden vastgelegd in een beleidskader, waarschijnlijk via een tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan 2016-2021. Het uitwerken van het afwegingskader, een structuurvisie en het starten van onderzoeken en verkenningen voor rivierverruiming vraagt om een bijbehorende werkorganisatie en governance. Deze zal samen met de betrokken partijen de komende tijd worden opgezet.

Rivierverruiming
De Rijn- en Maasbestuurders hebben al uitgesproken samen de ambitie voor rivierverruiming tot 2050 te willen formuleren en die ambitie in tranches van zes jaar concreet te maken en te willen uitvoeren. Regionale bestuurders hebben ook hun bereidheid uitgesproken om mee te investeren. De ambitie en de tranches worden vertaald in een waterstandslijn waar de dijkversterkingen rekeningen mee houden. De voorkeursstrategie voor Rijn en Maas is een combinatie van dijkversterking en rivierverruiming. Dijkversterking wordt voortvarend opgepakt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Rivierverruiming krijgt met PIRM een nieuwe impuls.

Zoetwater
De minister van Infrastructuur en Waterstaat reserveert verder 150 miljoen euro voor extra zoetwatermaatregelen vanaf 2022. Als gevolg van de extreme droogte deze zomer is duidelijk dat er in de toekomst meer maatregelen nodig zullen zijn.