Brabantse Delta heeft voor een groot deel van zijn gebied onttrekkingsverboden ingesteld, maar doet volgens enkele partijen in het Algemeen Bestuur nog te weinig aan droogtebestrijding (foto: Brabantse Delta).

Een motie ingediend door de partijen Water Natuurlijk, Natuurterreinen en de Partij voor de Dieren om meer te doen aan droogtebestrijding, heeft de verhoudingen in het Algemeen Bestuur van waterschap Brabantse Delta op scherp gezet. Het CDA legt de motie van de drie partijen zelfs uit als een motie van wantrouwen tegen het Dagelijks Bestuur.

De drie partijen pleiten in motie, die op 30 juni werd ingediend, onder meer voor een maximering van de oppervlaktewater- en grondwateronttrekking, het afschaffen van de 5-procentregeling voor grasland in bufferzones rond natuurgebieden (dat grasland mag dan in juni/juli tussen 11 en 17 uur beregend worden) en het verhogen van het meetpeil. Volgens een bericht op de website van Nieuwe Oogst landde deze motie ‘als een zware steen in de doorgaans rustige vijver van Brabantse Delta’.

‘Een motie voor de bühne’
CDA-fractievoorzitter Lian Korst vat de motie op ‘als een uiting van wantrouwen in het dagelijks bestuur’. In het bericht op Nieuwe Oogst zegt ze het de indieners zeer kwalijk te nemen: “Ze zeggen dat wij meer moeten doen aan droogtebestrijding en leggen de bal vooral neer bij de landbouw. Het is een motie voor de bühne, want alles wat erin staat, doen we al of er zijn al afspraken over gemaakt in het bestuursakkoord. Bovendien hebben we in juni nog in het Algemeen Bestuur afgesproken dat we in september een nieuwe werkwijze bespreken om de toenemende droogte het hoofd te bieden.”

‘Stemmingmakerij’
Van de indieners van de motie zou er echter wel een tandje bijgezet mogen worden. Dat op alle fronten allang actie wordt ondernomen, kregen de drie partijen naar eigen zeggen pas te horen nadat de motie was ingediend. En de beschuldiging dat de motie vooral gericht is op de landbouw, wijzen de indieners nadrukkelijk van de hand: “Dat is stemmingmakerij. Wij willen dat alle onttrekkers hun steentje bijdragen, dus ook de waterbedrijven. Wij willen juist dat ook de landbouw minder last heeft van de droogte”, tekende Nieuwe Oogst op uit de mond van Water Natuurlijk-fractielid Karin van den Berg.

Droogteoverleg afwachten
De drie partijen is gevraagd om de motie in te trekken, maar dat zijn zij vooralsnog niet van plan. Ze zeggen liever het eerstvolgende droogteoverleg af te wachten, met de motie in hun achterzak. WaterForum heeft geprobeerd ook een reactie te krijgen vanuit het Dagelijks Bestuur, om te bezien of de soep werkelijk zo heet wordt gegeten. Vanwege vakanties kon die reactie echter niet op korte termijn worden gegeven.

Onttrekkingsverboden
Eind mei stelde Brabantse Delta onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater voor de beregening van grasland in, in de volgende gebieden: het gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal, Dongevallei, Bovenmark stroomgebied (excl. Bovenmark zelf), Aa of Weerijs stroomgebied, Aa of Weerijs (waterloop). Daarnaast stelde het waterschap een totaal onttrekkingsverbod in voor de volgende gebieden: stroomgebied van de Oude Leij, stroomgebied van de Groote Leij en de Hultense Leij, de Molenleij, Bavelsche Leij en de Gilzewouwerbeek, het stroomgebied van de Molenbeek, Eldertsche Turfvaart, Bakkersberg leiding en de Enge Beek (excl. Molenbeek zelf) en Woensdrechtse kil. Op deze kaart zijn de actuele onttrekkingsverboden aangegeven.