belasting verhogen voor klimaatmaatregelen
Het water uit de riolering drukte putdeksels omhoog( foto: wikimedia commons).

De gemeente Hilversum neemt extra maatregelen als gevolg van de wateroverlast die op 12 juli ontstond na een fikse wolkbreuk. “We werken aan maatregelen tijdens een calamiteit zoals wegafzettingen en we gaan communiceren over wat mensen zelf kunnen doen. Bewoners kunnen bijvoorbeeld hun hemelwater afkoppelen van het hemelwaterriool, zodat het water kan infiltreren in de eigen tuin. Daarnaast kijken we naar nieuwe maatregelen aan het rioolstelsel en het bergen van water op maaiveld”, stelt Kristel Klomp, woordvoerder van de Gemeente Hilversum.

Die bewuste vrijdag zou er in een half uur tijd 50 millimeter water zijn gevallen. In totaal zou er die dag zelfs zo’n 75 millimeter zijn gevallen. Ter vergelijking: normaal valt in de maand juli gemiddeld ongeveer 80 millimeter. Het gevolg was onder meer dat er op het mediapark in Hilversum gebouwen onder water liepen. Volgens Klomp kan de gemeente daar overigens weinig aan doen. “De hemelwaterafvoer van het mediapark valt onder particulier beheer. Het is bekend dat dit systeem kwetsbaar is bij veel regen. De gemeente biedt de mediabedrijven wel ondersteuning bij het optimaliseren van het systeem.”

Water-op-straat

In Hilversum kon ook de riolering de hoeveelheid regenwater niet in een keer afvoeren, wat leidde tot ondergelopen straten en (fiets)tunnels. Veel putdeksels kwamen omhoog. Volgens Kristel Klomp zijn inmiddels aanvullende berekeningen gedaan voor de aandachtsgebieden uit de stresstest. “Daaruit komen water-op-straat locaties (nog) nauwkeuriger naar voren komen. Op 12 juli stond het water op straat op bekende plekken, maar de hoeveelheid water was wel groter dan tijdens de hevige buien in bijvoorbeeld 2010 en 2014.”

Maatregelen

Volgens de woordvoerder werkt de gemeente doorlopend aan optimalisatie van de riolering en waterberging om de wateroverlast te verminderen. “Hierbij wordt gerekend met de bui-intensiteiten die tegenwoordig optreden als gevolg van klimaatverandering. Bij nieuwbouw en herontwikkeling worden maatregelen genomen om water-op-straat te verminderen of weg te nemen. Hemelwater wordt afgekoppeld, zoveel mogelijk geïnfiltreerd in de bodem en/of afgevoerd naar een verruimd hemelwaterriool. In 2012 is de capaciteit van de bergingsbakken voor buffering van het water van het gemengde stelsel fors verruimd. En er is tevens een groot bergingsriool aangelegd. De tijd dat water op straat staat is hiermee flink verkort. Het kan nu veel sneller weer worden afgevoerd.”

Inlaten dicht

Ook Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werd vrijdag 12 juli verrast door de enorme hoeveelheid regen. “De voorspellingen wezen niet op deze hoeveelheid neerslag. Toen bleek dat de hoeveelheid neerslag groter was dan normaal, hebben we snel gehandeld door inlaten naar de polders of plassen dicht te zetten”, zegt woordvoerder Tim Leeuwerke woordvoerder bij het waterschap en Waternet.

Vasthouden water lukte niet

Leeuwerke geeft aan dat het waterschap in het beheergebied in verband met de droogte geen extra water heeft kunnen vasthouden. “We konden extra water goed gebruiken, maar deze hoeveelheid was teveel om snel te kunnen bergen. Daarbij heeft Hilversum niet veel oppervlaktewater waar het water naartoe kan lopen. Het aanwezige oppervlaktewater bestaat grotendeels uit vijvers die mede een onderdeel uitmaken van het hemelwaterriool (soort opvangbekkens).”

Stresstest

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Hilversum zijn samen bezig met een gedetailleerde stresstest in het kader van het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De gemeente en het waterschap willen uiterlijk 2020 risicodialogen uitvoeren. Daarin worden de kwetsbaarheden in kaart gebracht. Ook wordt bepaald water er acceptabel is en wat niet en wie welke maatregelen kan nemen. “Aan de hand van die dialogen stellen en we een uitvoeringsprogramma op”, besluit Leeuwerke.