35 experts van over de hele wereld kwamen bijeen bij KWR om de WHO te helpen met een actieplan tegen de verspreiding van antibioticaresistentie via water (foto:KWR).

Vijfendertig experts van over de hele wereld zijn op 5 en 6 juli bij het KWR Watercycle Research Institute bij elkaar om de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te helpen een actieplan te maken tegen de verspreiding van antibioticaresistentie via water.

De experts op het gebied van antibioticaresistentie en water komen bijeen omdat de zorgen over antibioticaresistente bacteriën toenemen en het milieu steeds meer belast raakt met antibioticaresistentie. KWR heeft deze bijeenkomst samen met de WHO georganiseerd. Onder de internationale groep experts is Nederland goed vertegenwoordigd met deskundigen van KWR, STOWA, Waternet, RIVM en Universitair Medisch Centrum Groningen.

Bedreiging

Wereldwijd sterven er nu 700.000 mensen per jaar aan een infectie met een antibioticaresistente bacterie. Er komen steeds meer antibioticaresistente bacteriën en de bedreiging wordt elk jaar groter: een rapport van een Britse overheidscommissie gaat uit van de schatting dat in 2050 er wereldwijd 10.000.000 mensen aan levensbedreigende infecties met antibioticaresistente bacteriën zullen overlijden als er niets gebeurt. Daarmee zou sterfte door infecties weer een van de belangrijkste doodsoorzaken worden, zoals voor de uitvinding van antibiotica.

Overmatig gebruik

Antibioticaresistentie ontstaat in allerlei sectoren, zoals door (overmatig) gebruik van antibiotica bij de productie van vlees en door (vaak onnodig) voorschrijven van antibiotica aan mensen. De waterketen speelt een rol bij de verspreiding van antibioticaresistentie: van lozing van antibioticaresistente micro-organismen en genen voor antibioticaresistentie in het watermilieu, naar overdracht van resistentiegenen in het milieu, en blootstelling aan resistentiegenen via het watermilieu (drinken, zwemmen, irrigatie van voedingsgewassen, aquacultuur).

Watermilieu

Door de toenemende verstedelijking en veeteelt neemt de druk op het watermilieu toe: direct of indirect contact met water kan steeds vaker tot blootstelling aan antibioticaresistentie leiden. In rioolwater, oppervlaktewater en waterbodems worden resistentiegenen aangetroffen, ook tegen de nieuwste generatie antibiotica. Het watermilieu wordt daarmee mogelijk zowel reservoir als smeltkroes voor antibiotica-resistentie.

Centrale positie

De WHO wil daarom meer aandacht voor antibioticaresistentie in water. Meer kennis is nodig over verontreinigingsbronnen, verspreidingsroutes, voorkomen en gedrag (transport, persistentie, overdracht) en het blootstellings- en gezondheidsrisico van antibioticaresistentie in water. Ook is meer kennis nodig over de verwijdering van antibioticaresistentie door zuiveringsprocessen in de waterketen.

Barrières

Nederland heeft in de drinkwatervoorziening een behoorlijk aantal barrières tegen antibioticaresistentie en is blootstelling via drinkwater volgens KWR waarschijnlijk gering vergeleken met andere routes, zoals vleesproductie. Maar ook hierover is nog niet veel kennis voorhanden. Hoewel de blootstelling via de waterketen vooral in Nederland dus ondergeschikt is, heeft de watersector volgens KWR  wereldwijd wel een uitstekende centrale positie om bij te dragen aan de aanpak van dit probleem. Zo heeft de watersector zelf baat bij een schoon watermilieu en is daarvoor een van de belangrijkste pleitbezorgers en rentmeesters. Ook heeft de watersector de mogelijkheden om in te grijpen in de waterketen om de verspreiding van resistentiegenen en de gezondheidsrisico’s daarvan te helpen verminderen. Daarom is het volgens de betrokken partijen tijd om te komen met een water-actieplan, in de context van de actieplannen tegen antibioticaresistentie voor andere sectoren (gezondheidszorg, veeteelt, voedsel).