Brabant klimaatbestendig maken
Brabant kampt de laatste jaren met ernstige droogte. (foto: Esther Rasenberg).

Na ruim zes weken zonder noemenswaardige neerslag viel vanaf eind april in heel Nederland regen. Daardoor namen het neerslagtekort en de watervraag voor korte duur af. De komende twee weken zijn naar verwachting tamelijk droog met als gevolg opnieuw een toename van het neerslagtekort. Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de laatste Droogtemonitor die op 7 mei verscheen.

Volgens de nieuwste Droogtemonitor zijn de neerslagkansen ten Zuiden van Nederland groter, waardoor de grote rivieren Rijn en Maas de komende weken naar verwachting voldoende water kunnen blijven aanvoeren. Dit weekend zou het zuidelijke deel van beide stroomgebieden te maken kunnen krijgen met significante neerslaghoeveelheden tot lokaal 50 millimeter. Daarna blijft het onder invloed van een hogedrukgebied waarschijnlijk weer droog. Het actuele neerslagtekort bedraagt 79 millimeter en ligt ruim boven het langjarig gemiddelde voor mei.

Neerslagtekort in verschillende jaren. (Bron: KNMI).

Grondwater
De grondwatersituatie verschilt regionaal sterk. De standen variëren van normaal tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Zeer lage grondwaterstanden komen met name voor in de hoger gelegen zandgronden in Oost en Zuid. Dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel zei vorige week tegen Waterforum dat het watersysteem in de Achterhoek nu al zo goed als leeg is. Hij wees er op dat een fundamentele herschikking van het watersysteem essentieel is. De waterschappen op de hoge zandgronden en Rijkswaterstaat monitoren de situatie nauwlettend en nemen waar mogelijk maatregelen zoals het opzetten van waterpeilen en het vasthouden van water.

Afvoer Rijn en Maas
De Rijn bereikte eind april bij Lobith een lage afvoer van rond de 1200 m3/s. De afvoer is momenteel gestegen tot boven de 1400 m3/s en blijft daar komende weken het grootste gedeelte van de tijd boven. De afvoer van de Maas is komende weken waarschijnlijk stabiel rond de 100 m3/s. Hiermee zijn de afvoeren lager dan normaal in deze tijd van het jaar, maar voldoende om aan de watervraag te voldoen.

Scheepvaart
Ook de waterstanden op de Waal en de IJssel zijn lager dan normaal in deze tijd van het jaar. De scheepvaart heeft daardoor te maken met enige beperkingen voor de diepgang, vooral de grotere schepen en duwstellen. Rijkswaterstaat publiceert minst gepeilde diepten zodat de scheepvaart kan anticiperen op de lading die meegenomen kan worden.

Verzilting en waterkwaliteit
De zoutgehaltes in het benedenrivierengebied, de Zeeuwse Delta, het Amsterdam-Rijnkanaal en het IJsselmeergebied zijn normaal. Op enkele locaties zijn meldingen van blauwalgen en vissterfte, maar volgens de LCW is dat gebruikelijk in mei.

Drinkwater
Uit de Droogtemonitor blijkt dat er geen problemen zijn voor de drinkwatervoorziening. Er zijn voldoende bronnen voor de bereiding van drinkwater. Het IJsselmeer is op peil en het chloridegehalte is goed. Ook de waterpeilen in de duinen en plassen zijn op orde.

Maatregelen
Het IJsselmeer en Markermeer worden op een iets verhoogd peil van -0.175 m NAP gestuurd om water vast te houden. De Maas wordt benedenstrooms van Maasbracht op een hoger peil gestuwd om de grondwaterstanden in de omgeving te ondersteunen. Hoogheemraadschap van Delfland heeft uit voorzorg kade inspecties ingesteld voor droogtegevoelige kaden.