De dijk tussen Venlo en Velden kan lager dan gepland. (foto: Wikimedia Commons.)

De dijken bij Bergen, Well, Venlo-Velden, Belfeld en Thorn-Wessem kunnen gemiddeld vijftien tot twintig centimeter lager worden uitgevoerd dan aanvankelijk gepland. Dat maakten de provincie, Waterschap Limburg en de gemeenten deze week bekend. De verlaging is mogelijk omdat zij uitgaan van een kortere levensduur en ze sorteren tegelijkertijd voor op een normverlaging. Minder hoge dijken zou een besparing kunnen opleveren van 100 tot 200 miljoen euro.

Volgens het waterschap is het onzeker of de huidige norm voor deze dijktrajecten in de toekomst gehandhaafd blijft. Dat wordt pas besloten na de evaluatie van de Waterwet in 2024, stelt het waterschap op de website. Er is nu gekeken naar mogelijkheden om, binnen de wetgeving en met behoud van de financiering, te komen tot een zo laag mogelijk ontwerp van de dijk. Daarbij is gedraaid aan de ‘ontwerpknop’ levensduur verkorting. Een dijk met een kortere levensduur is lager, omdat er voor een kortere periode rekening wordt gehouden met economische groei en klimaatverandering.

Onderzoek naar waterveiligheid

In 2019 is in opdracht van Provinciale Staten gewerkt aan de Bestuursopdracht Waterveiligheid, een onderzoek naar de normen voor waterveiligheid in Limburg. Aanleiding van dit onderzoek is onder meer de toenemende zorg in Limburg over de financiële-, maatschappelijke en landschappelijke impact in het gebied door de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de normen voor hoogwaterveiligheid in de Waterwet, die sinds 1 januari 2017 gelden.

Advies van Deltacommissaris

Adviesbureau HKV concludeerde in dat onderzoek dat de norm voor ongeveer de helft (22) van de (45) dijktrajecten mogelijk te streng is. Naar aanleiding van het rapport van HKV vragen de verantwoordelijke overheden de Deltacommissaris een gezaghebbend advies over het vervolg. Ondertussen zijn voor de lopende projecten gezamenlijke afspraken gemaakt zodat het werken aan de waterveiligheid langs de Maas doorgaat. Uitgangspunt blijft dat deze gaan voldoen aan de normen die zijn opgenomen in de Waterwet van 2017.

Wetswijziging

De hoogwaterveiligheidsnorm bepaalt de kans op een overstroming. Op de meeste plekken in Limburg is die norm 1:100. Dat wil zeggen: de kans dat een dijk overstroomt bij een waterstand die 1 keer in de 100 jaar voorkomt. In het HKV-rapport wordt geopperd om voor sommige dijktrajecten uit te gaan van een overstromingskans van 1 keer in de 30 jaar. Daarvoor is een wetswijziging nodig. ‘Rijk, provincie, gemeenten en waterschap vinden het belangrijk voor de inwoners van Limburg dat de lopende dijkversterkingen zo snel mogelijk hoogwaterveilig zijn. Daarom kiezen ze er niet voor om het werk nu stil te leggen in afwachting van het advies van de Deltacommissaris en de wetsevaluatie in 2024. Bovendien zijn over deze dijkversterkingen al afspraken gemaakt met het rijk’, aldus het waterschap.