Onderhandelaarsakkoord cao Werken voor waterschappen 2021

cao Werken voor waterschappen

De Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en vakbonden FNV Overheid en CNV Overheid hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt. De onderhandelaars van de Vwvw en de vakbonden zijn het eens over arbeidsvoorwaarden en de salarisontwikkeling voor 2021.

De Vwvw is sinds 1 januari 2019 de werkgeversvereniging van de 21 waterschappen, 15 aan de waterschappen gelieerde organisaties en hun in totaal 13.000 medewerkers. Deze cao is de tweede cao die de Vwvw met de vakbonden afsluit en heeft een looptijd van 1 jaar: van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Vitaliteit, ontwikkeling en inzetbaarheid

Erik de Ridder, voorzitter cao-werkgeversdelegatie: “Zowel vakbonden als werkgevers waren het er snel over eens dat in het licht van de huidige coronacrisis zaken als vitaliteit, ontwikkeling en inzetbaarheid en daarmee de continuering van de werkzaamheden, voorop dienen te staan. Het was wel een hele puzzel om elkaar te vinden in concrete afspraken waar alle cao-partijen achter staan. Zeker in deze lastige tijd met coronabeperkingen, zoals digitaal vergaderen. We zijn blij het resultaat nu te kunnen presenteren aan de werkgevers en de werknemers. Met deze afspraken willen we medewerkers nog meer in staat stellen om zelf aan het roer te staan van hun loopbaan.”

Yoram Bovenkerk, onderhandelaar namens FNV Overheid: “Uiteindelijk hebben we elkaar weten te vinden langs de lijn van de inhoud, met als sluitstuk een passende loonsverhoging. Nu leggen we het aan de leden voor, en als het positief wordt ontvangen gaan we aan de slag met de uitwerking. Er is nog genoeg werk te doen.”

Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid: “Er is veel aandacht geweest voor de medewerkers in de lagere loonschalen. Het resultaat hiervan is dat er mooie afspraken zijn gemaakt over het inkomen en over de duurzame inzetbaarheid voor deze groep. Deze cao is tot stand gekomen doordat beide partijen bereid waren om met elkaar in gesprek te blijven.”

Afspraken

Alle genoemde afspraken gaan, nadat het akkoord definitief is geworden, met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021 en gelden tot 31 december 2021.

Loonafspraken
Per 1 januari 2021 stijgen de salarissen en schaalbedragen met 50 euro en het IKB-percentage met 0,5 procent. Per 1 juli 2021 stijgt het IKB-percentage nogmaals met 0,5 procent.

Persoonsgebonden basisbudget (PBB)
Het persoonsgebonden basisbudget (PBB) wordt verhoogt van 5.000 euro naar minimaal 6.000 euro voor 5 jaar.

Verhoging toelage wachtdienst
De berekeningsgrondslag voor berekening van de toelage wachtdienst per uur wordt verhoogd van salarisschaal 6 naar salarisschaal 9.

Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)
Aanvullend op de Wet WIEG is afgesproken het salaris aan te vullen tot 100% van het salaris tijdens het aanvullend geboorteverlof.

Uitbreiding feestdagen
Er is afgesproken om 5 mei in lustrumjaren als feestdag aan te merken.

Verlofsparen
Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk om verlof te sparen (kopen) voor medewerkers onder de 58 jaar, door inzet van het IKB en 50% van het PBB (6.000 euro per 5 jaar). Voor medewerkers van 58 jaar en ouder kan dit door inzet van het IKB en het PBB (6.000 euro per 5 jaar).

Thuiswerken
In oktober 2020 werd al een hoofdstuk toegevoegd aan de cao over structureel thuiswerken. De overeengekomen afspraken omvatten 2 punten: een thuiswerkbudget en een thuiswerkvergoeding.

> meer over thuiswerken

Proces
Het onderhandelaarsakkoord wordt door zowel door de werkgevers als door de vakbonden tot 28 april 2021 voorgelegd aan hun achterbannen. Als deze instemmen wordt het onderhandelaarsakkoord omgezet in een definitieve cao met terugwerkende kracht per 1 januari 2021. Na het definitieve akkoord is de nieuwe cao te raadplegen op:
https://vwvw.nl/cao/arbeidsvoorwaarden
https://www.fnv.nl/cao-sector/overheid/waterschappen
https://overheid.cnvconnectief.nl/waterschappen/

Zie meer informatie over waterschappen op de WaterForum website.