Guïljo van Nuland, directeur van Brabant Water en Johan van den Hout, lid van de Geputeerde Staten in de provincie Noord-Brabant ondertekenen in de Oudheidskamer van het waterproductiebedrijf Eindhoven het Convenant drinkwatervoorziening. (foto: Arnold Reyneveld).

Brabant Water onttrekt jaarlijks 180 miljoen kuub grondwater voor de productie van drinkwater. Het drinkwaterbedrijf verwacht dat de watervraag de komende vijf jaar met jaarlijks twee procent zal toenemen. De watervergunning van het drinkwaterbedrijf wordt echter niet verruimd. De provincie Brabant en het drinkwaterbedrijf ondertekenden donderdag 8 februari een overeenkomst waarin staat dat Brabant Water in de periode 2018-2022 de verwachte groei zal afvlakken met 50%.

Volgens woordvoerder Ilse de Groot van Brabant Water wil het drinkwaterbedrijf de groei van de watervraag opvangen met een heel scala aan waterbesparende maatregelen. “Denk aan bewustwording door middel van educatieve campagnes voor consumenten, zoals bijvoorbeeld ons platform www.lesjedorst.nl. Voor grotere afnemers gaan we op basis van waterscans advies geven over waterbesparingen en hergebruik. Ook zal de eigen bedrijfsinterne waterhuishouding van Brabant Water worden geoptimaliseerd door te investeren in spoelwater terugwin units. Verder komt er onderzoek naar innovatieve technieken bij bijvoorbeeld nieuwbouw/renovaties en we gaan samenwerken met waterschappen, gemeenten en provincie op het gebied van waterbesparing en waterbewustzijn.”

Nog meer besparingen
De provincie Brabant is blij met de overeenkomst met Brabant Water. Gedeputeerde Van den Hout: “De komende maanden gaan we ook het gesprek aan met grote industriële grondwateronttrekkers in Brabant. In dat licht is het goed om te zien dat Brabant Water proactief samenwerkt in het verminderen van het watergebruik en dat ook in concrete daden demonstreert. Ook gaan we in overleg met de boeren over de beregening uit grondwater en met de waterschappen, die het waterpeil moeten opzetten en het water ook langer moeten vasthouden in het systeem in plaats van dat snel uit te malen.”

Teveel vergunningen in Noord-Brabant
Uit de rapportage Grondwateronderzoeken als basis voor onttrekkingsbeleid uit april 2018 blijkt dat er in Brabant jaarlijks ongeveer 255 miljoen m3 grondwater wordt onttrokken. Daarvan is zo’n 200 miljoen kuub bestemd voor de drinkwatervoorziening door Brabant Water en Evides. Er gaat ongeveer 20 miljoen m3 naar de industrie en circa 35 miljoen m3 voor beregening naar de landbouw. Het huidige grondwateronttrekkingsbeleid kent een onttrekkingsplafond van 250 miljoen m3/jaar. Dat komt overeen met de totale grondwateraanvulling voor heel Noord-Brabant van 260 miljoen m3/jaar en de huidige onttrekkingshoeveelheid van 255 miljoen m3/jaar. Volgens de rapportage is de totale omvang van alle grondwateronttrekkingsvergunningen samen circa 300 miljoen m3/jaar. Dat is dus per jaar 50 miljoen kuub meer dan het onttrekkingsplafond.

Slechte toestand grondwaterlichamen
De provincie Brabant is bezorgd over de toestand van het Brabantse grondwater sinds regulier monitoringsonderzoek voor de Kaderrichtlijn Water uit 2017 aantoonde dat het grondwaterlichaam Centrale Slenk in ‘slechte toestand’ verkeert. Volgens de provincie komt er minder water bij dan er uitstroomt. De provincie is sindsdien voorzichtig met het verlenen van vergunningen voor het onttrekken van grondwater en bestaande vergunningen worden niet altijd opnieuw verleend.

Refresco
Zo kreeg frisdrankproducent Refresco in 2018 geen vergunning om water op te pompen uit diepere grondlagen. “Als grondwaterbeheerder heeft de provincie de taak om de grondwatertoestand te beschermen, te verbeteren en zo nodig te herstellen en te zorgen voor evenwicht tussen onttrekking en aanvulling van de grondwatervoorraad”, verklaarde een provincie-woordvoerder nog voordat de extreem droge zomer van 2018 zich aandiende.