Waterschap Rivierenland benut aannemerkennis bij ontwerp nieuwe dijk

Waterschap Rivierenland kiest voor een nieuwe samenwerkingsvorm om de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg over een lengte van 23 kilometer te versterken. Doel is om de kennis van de aannemerscombinatie volledig te benutten bij het ontwerpen van de nieuwe dijk.

Waterschap Rivierenland schakelt de combinatie ‘Waalensemble’ in voor de verkenning, planuitwerking en de realisatie van de dijkversterking. Hierbij gaat het onder andere om Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel. Uit de toetsing van 2011 blijkt dat delen van de dijk langs de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg niet meer voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen en dat versterking nodig is. Het betreft 23 kilometer dijk vanaf de Dalemsewal in Gorinchem tot de kruising met de A2 bij Waardenburg aan de noordzijde van de Waal. De dijkversterking is als project opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Alliantie

Door een alliantie aan te gaan wil Waterschap Rivierenland de kennis van de aannemer volledig benutten bij het ontwerpen van de nieuwe dijk. Kansen uit de omgeving en inbreng van bewonersgroepen worden hierdoor al vroeg op haalbaarheid en maakbaarheid beoordeeld. Vanaf 10 juli vormen ‘Waalensemble’ en Waterschap Rivierenland samen de Graaf Reinald alliantie.

Planning

Het project bevindt zich op dit moment in de verkenning. De verwachting is dat de betrokken partijen in het najaar van 2018 een voorkeursalternatief kunnen kiezen. Waterschap Rivierenland neemt dan een definitief vervolgbesluit over de plan- en realisatiefase. De dijkversterking is naar verwachting medio 2023 gereed.