geen toegang lozingsvergunningen
Het water uit de Rijn wordt gebruikt voor de productie van drinkwater (foto: Wikimedia Commons).

Waterschap Vallei en Veluwe mag van de rechtbank in Ede met sulfaat en pentachloorfenol (PCP) vervuild grondwater oppompen en via een 7,5 kilometer lange pijpleiding lozen in de Nederrijn bij Wageningen. Het vervuilde afvalwater is afkomstig van de voormalige kunstvezelfabriek Enka. Twee lokale milieuorganisaties wilden dat het waterschap het grondwater eerst zou zuiveren.

In een artikel in Trouw is te lezen dat de ondergrondse stroming van vervuild water nu al een bedreiging vormt voor stadsvijvers en Natura2000-gebied het Binnenveld. Het water zou er af en toe naar rotte eieren stinken. Het waterschap heeft met Rijkswaterstaat afgesproken dat het grondwater daarom via een pijpleiding in de Nederrijn mag worden geloosd, waar het water snel kan verdunnen.

Bezwaren gegrond

De rechtbank Gelderland erkent in de uitspraak van donderdag 18 februari dat het waterschap de lozing in het natuurgebied Rijntakken in eerste instantie onvoldoende heeft gemotiveerd. Maar later heeft het waterschap met aanvullend onderzoek de gevolgen voor het natuurgebied alsnog inzichtelijk gemaakt. De bezwaren van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede en de Vereniging Mooi Wageningen zijn wel gegrond, maar de rechtbank laat de saneringsvergunning in stand. Tot onbegrip De milieuorganisaties betreuren dat de rechtbank niet ingaat op hun argument dat de zuivering van het afvalwater niet zo kostbaar is als het waterschap heeft berekend.

Sanering

Op het terrein van de voormalige Enka-fabriek was de grond en het grondwater vervuild. De grond op het terrein is gesaneerd, waardoor het geschikt is voor woningbouw. De vervuiling in het grondwater verspreidde zich in de loop der jaren in zuidwestelijke richting. Om deze vervuiling tegen te gaan stelde het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland in 2015 een saneringsplan vast. Dit saneringsplan voorziet onder meer in het afkoppelen van diepdrainages en het oppompen van grondwater om dit via een leiding van 7,5 kilometer te lozen op de Nederrijn. Voor de grondwateronttrekking is een watervergunning vereist. Deze heeft het waterschap verleend. Voor de lozing op de Nederrijn zijn door de minister van Infrastructuur en Waterstaat (maatwerk)voorschriften opgesteld. De milieuorganisaties waren het niet eens met deze besluiten en gingen in beroep bij de rechtbank.