Van 15 tot 17 maart vinden de landelijke verkiezingen plaats. Wat valt er te kiezen voor de waterprofessional? (foto: Creative Commons).

Van 15 tot en met 17 maart zijn de verkiezingen. In de verkiezingsprogramma’s van de gevestigde partijen is ten opzichte van de vorige verkiezingen een belangrijke verschuiving zichtbaar. Vier jaar geleden lag bij de meeste partijen de focus op waterveiligheid en waterkwaliteit. Nu staan bij het gros van de partijen droogte en klimaatadaptatie centraal. Wat valt er eigenlijk te kiezen voor de waterprofessional?

Op de website van de Kiesraad staat een overzicht van alle partijen die dit jaar aan de verkiezingen deelnemen. Dat zijn er maar liefst 37, waarvan er 20 in alle kieskringen meedoen. Veel van die nieuwe partijen bestaan uit eenpitters die niet de politiek in zijn gegaan omdat zij een belangrijke visie op de waterthema’s hebben. Voor de waterprofessional is hier waarschijnlijk weinig te halen.

Analyse

De Unie van Waterschappen heeft een analyse gemaakt van de waterthema’s in de verkiezingsprogramma’s van elf gevestigde partijen (VVD, PVV, CDA, D66, PvdA, Groenlinks, SP, ChristenUnie, Partij van de Dieren, SGP en 50Plus). En daaruit blijkt dat de visies op de waterthema’s onderling enorm verschillen. Daar waar Groenlinks pleit voor het oprichten van een Klimaatfonds van € 60 miljard, wil de PVV stoppen met klimaatsubsidies omdat de klimaatcrisis niet zou bestaan.

Debat

Tijdens een online debat van de Unie van Waterschappen en Vewin op 10 februari stelden GroenLinks, Partij voor de Dieren, VVD en ChristenUnie dat water sturend moet worden bij alle ruimtelijke plannen. Pieter Grinwis van de ChristenUnie verwoordde het heel treffend: “Daar waar je bouwt, moet je dat waterbewust doen.” De voorzitter van de Unie van Waterschappen Rogier van der Sande drukte de politici tijdens het debat nog maar eens op het hart dat als we water niet leidend laten zijn, we over tien jaar een probleem hebben.

Verantwoordelijkheid nemen

“Toekomstbestendige keuzes kosten meer geld en vragen meer aandacht dan er nu voor is. Wanneer we deze keuzes echter voor ons uit schuiven, zadelen we volgende generaties op met onbedwingbaar grote problemen. Ik hoop dan ook dat de volksvertegenwoordigers die op 17 maart worden gekozen hun verantwoordelijkheid nemen op deze dossiers en die keuzes niet uit de weg gaan”, besluit Van der Sande zijn pleidooi.

Waterveiligheid

In de verkiezingsprogramma’s van de elf partijen is waterveiligheid de grote afwezige. Alleen de SGP wijdt er een passage aan. ‘Bij waterveiligheidsprojecten moet gekeken worden naar koppeling met andere doelen, zoals een betere leefomgeving. Natuurlijk alleen als de projecten hierdoor geen vertraging oplopen en het juist helpt om de procedures en uitvoering soepeler te laten verlopen. Hier is extra geld voor nodig. Bij gebiedsontwikkeling wordt vaak maar beperkt gekeken naar waterveiligheid’, schrijft de partij.

Waterkwaliteit

En ook waterkwaliteit lijkt niet echt een onderwerp waarop de partijen zich willen onderscheiden. De ChristenUnie verwijst naar het halen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). ‘We houden vast aan het behalen van de doelen van de KRW en houden hier rekening mee in het beleid voor mest, gewasbescherming en geneesmiddelen. Alleen op die manier blijft ons drink- en oppervlaktewater schoon.’ De VVD pleit voor maatwerk bij de implementatie van Europese richtlijnen zoals de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.

Geborgde zetels

Het afschaffen van de geborgde zetels in de waterschappen was de afgelopen tijd opnieuw actueel. Door demissionair minister Van Nieuwenhuizen is het onderwerp na de val van het kabinet doorgeschoven naar het Algemeen Overleg Water in juni. Veel partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s wel opgenomen of zij voor het afschaffen of behouden van de geborgde zetels zijn. D66, PvdA, GroenLinks, 50Plus en Partij voor de Dieren pleiten voor afschaffing, terwijl CDA en SGP de zetels willen behouden. VVD, PVV, SP onthouden zich in hun verkiezingsprogramma’s van een standpunt.