Het strand op Schiermonnikoog wordt op dit moment jaarlijks 30 meter smaller. (foto: Wikimedia Commons).

Rijkswaterstaat stelt het besluit over zandsuppletie op Schiermonnikoog een jaar uit. Komend jaar gaat Rijkswaterstaat eerst samen met het eiland en experts kijken naar de natuurlijke kustontwikkeling. Ook wordt onderzocht of er naast zandsuppletie alternatieve oplossingen zijn om de waterveiligheid te waarborgen. In 2020 volgt een nieuw besluit. Volgens Rijkswaterstaat zal een zandsuppletie van ongeveer 600.000 kubieke meter daardoor op zijn vroegst in 2021 plaatsvinden.

De kustlijn van Schiermonnikoog schuift jaarlijks tussen strandpaal 4 en 5 ongeveer 30 meter landwaarts. Deze kusterosie wordt veroorzaakt door stormen, de zeespiegelstijging en de zeegaten die tussen de Waddeneilanden liggen. Deze zeegaten zorgen voor een complexe dynamiek met periodieke aanwas en erosie van de kust. Het gaat om cycli die doorgaans enkele decennia duren. OP dit moment wordt het strand jaarlijks smaller terwijl een breed strand van belang is voor de waterveiligheid.

Normen waterveiligheid

Wetterskip Fryslân is op Schiermonnikoog verantwoordelijk voor de bescherming tegen overstroming. Het waterschap heeft berekend dat bij aanhoudende erosie binnen vijf jaar een probleem ontstaat met de waterveiligheid. Dat betekent dat de kust en de duinen, die het eiland beschermen tegen hoogwater, niet meer voldoen aan de waterveiligheidsnormen. Het nemen van maatregelen is dan noodzakelijk.

Natuurlijke aangroei

Verwacht wordt dat er op termijn een nieuwe zandplaat zal ontstaan waardoor er op natuurlijke wijze nieuw zand naar het eiland zal worden gebracht. Volgens Rijkswaterstaat is het echter erg onzeker wanneer de kust weer zal gaan aangroeien. Uit gezamenlijk onderzoek van Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân blijkt dat door een jaar uitstel van de zandsuppletie de veiligheid van het eiland voorlopig niet in het geding komt.

Overleg

Voordat daadwerkelijk wordt gestart met een suppletie voert Rijkswaterstaat overleg met de bij kustbeheer betrokken partijen. Zoals in het geval van Schiermonnikoog met de eilanders, de gemeente, ondernemers, Wetterskip Fryslan en Natuurmonumenten. Op die manier is het mogelijk de verschillende doelen voor waterveiligheid, natuurbeheer en recreatie op elkaar af te stemmen.