Verkiezingsdebat Delfland met (v.l.n.r.) Marcel Belt (Water Natuurlijk), Peter Ouwendijk (VVD), Leon Hombergen (PvdA), Hans Middendorp (AWP) en Maarten Jansen (CDA) en . (foto: IHE Delft/Hans de Lijser).

VVD en PvdA stonden in het verkiezingsdebat bij Hoogheemraadschap van Delfland recht tegenover elkaar over de kwijtschelding van waterschapsbelasting. VVD vond dat het hoogheemraadschap dat moet overlaten aan het rijk, terwijl de PvdA hierin wel degelijk een waterschapstaak ziet. Het tweede Verkiezingsdebat bij Hoogheemraadschap van Delfland vond 15 maart plaats op het internationale wateropleidingsinstituut IHE Delft.

Dankzij de internationale setting en de Engelse voertaal waren honderd aanwezige studenten in staat zich te oriënteren op een stukje oer-Hollandse waterschap democratie. De meeste IHE –studenten mogen als ingezetenen voor het waterschap hun stem uitbrengen. Dat is anders bij de provinciale verkiezingen. Veel studenten mogen niet voor de provincie stemmen omdat ze van buiten Europa komen en dan moeten ze minimaal vijf jaar in Nederland wonen.

Mexicaanse studente vroeg de lijsttrekkers of het waterbeheer in Nederland niet teveel op zichzelf staat als het in handen is van een waterschap. Ze vroeg of het waterschap wel voldoende samenwerkt met andere bestuurslagen. (foto: IHE Delft/Hans de Lijser).

Hoge jaarrekening

De lijsttrekkers gingen het debat in het Engels aan en dat was soms lastig. Niet alleen vanwege de typisch Engelse vaktermen, maar ook omdat het typisch Nederlandse waterbeleid zich moeilijk laten uitleggen aan buitenlandse studenten. Toch slaagden de lijstrekkers daar opvallend goed in.

Het debat werd gevoerd aan de hand van vijf stellingen en de vijf lijsttrekkers waren het over veel zaken eens. Tot de vraag zich aandiende  wie de rekening moet betalen. Delfland is veruit het duurste waterschap van Nederland en huisvest veel minima studenten bij wie de hoge jaarrekening van 450 euro zwaar op de maag ligt. Hans Middendorp van de Algemene Waterschapspartij pleitte daarom voor een eerlijkere verdeling van de waterschapslasten. Van hem mogen mensen met een laag inkomen ook minder waterschapsbelasting betalen.

Kwijtschelding

Het debat werd fel toen Peter Ouwendijk (VVD) en Leon Hombergen (PvdA) met elkaar in de debat gingen over de kwijtschelding. Volgens Ouwendijk is hier vooral de nationale overheid aan zet via het armoedebeleid. “Het waterschap is een functionele organisatie die zich niet met kwijtscheldingen moet bezig houden”, aldus Ouwendijk. De PvdA is een heel andere mening toegedaan en vindt de aanpak via het nationale armoedebeleid omslachtig en inefficiënt. “Wij kunnen samen met de gemeenten maatwerk leveren”, bracht Hombergen in.

Peilverhoging per polder

Ook het onderwerp bodemdaling bracht een verschil aan het licht. Marcel Belt (Water Natuurlijk) wil dat het waterschap per polder samen met belanghebbenden kijkt waar in het gebied het peil omhoog kan (voor de natuur) en waar het peil laag moet blijven (voor de landbouw). “De tijd voor monofuncties is voorbij. Grond in Nederland is daarvoor te schaars. We moeten op zoek naar multifunctionaliteit waarbij landbouw en biodiversiteit samengaan”, aldus Belt.

Maarten Jansen (CDA) gelooft niet in compromissen. “Als er boeren in een gebied zijn, zoek dan samen naar een oplossing. Maar ga niet het peil verhogen als er in de buurt van die boer een beetje natuur is.  Kijk naar de hoofdfunctie.”

Medicijnresten

Een opvallend meningsverschil kwam naar voren bij de stelling over de verwijdering van medicijnresten uit afvalwater. AWP is daar voorstander van, maar PvdA snapte niet waarom de AWP onlangs tegen de uitbreiding van rwzi De Groote Lucht heeft gestemd. “Die zuivering krijgt nu een extra stap om medicijnresten te verwijderen. Maar de AWP stemde hier tegen”, aldus een verbaasde Hombergen (PvdA).  AWP legde bij monde van Hans Middendorp uit dat het hier ging om een zeer inefficiënte besteding van belastinggeld ging. “Slechts een kwart van het effluent wordt extra gezuiverd en het lozingspunt op de Nieuwe Waterweg ligt maar tien kilometer van zee”, zo legde Middendorp uit. “Wij willen extra zuivering op echte hotspots, waar de verwijdering van medicijnresten veel meer zin heeft.”

Geen ontwikkelingshulp

De laatste stelling ging over de betrokkenheid van Delfland bij ontwikkelingshulp. In het verstrekken van kennis, zagen de lijsstrekkers geen probleem. De VVD wil echter dat het waterschap geen enkele euro uitgeeft aan ontwikkelingshulp. “De waterschapsbelasting wordt betaald voor werkzaamheden in het eigen verzorgingsgebied”, zo stelde Peter Ouwendijk (VVD). Hij vindt dat de regering moet meebetalen aan waterprojecten in ontwikkelingslanden, niet het waterschap. Marcel Belt (Water Natuurlijk) wees op de bijzondere positie van Delfland met de huisvesting van instituten als de TU Delft, IHE Delft, Deltares en veel internationaal opererende grote waterbedrijven. “Wij profiteren economisch van de internationale watersector en daarom mag het waterschap van ons best een steentje bijdrage en onze eigen experts inzetten bij waterprojecten in ontwikkelingslanden”, zo sloot Belt de discussie af.